Měření radioaktivity v České republice

Radiační situace na území České republiky je normální, celostátní Radiační monitorovací síť (RMS) provádí průběžné monitorování ve standardním režimu zahrnujícím Síť včasného zjištění, Síť měřicích míst kontroly ovzduší, včetně super citlivého monitorování pomocí velkoobjemových odběrových zařízení (umístěných v SÚRO, v.v.i., Praha), síť termoluminiscenčních detektorů a další monitorovací systémy.

Síť včasného zjištění (SVZ) sestává ze 71 měřících bodů s automatizovaným přenosem naměřených hodnot. Jejich provoz zajišťují Regionální centra (RC) SÚJB, SÚRO, Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), Hasičský záchranný sbor (HZS) ČR a Armáda ČR; SVZ je doplněná v okolí jaderných elektráren Dukovany a Temelín teledozimetrickou sítí (TDS), kterou tvoří 24 detektorů v okolí JE Temelín a 27 detektorů u JE Dukovany.

 

Radionuklidy v ovzduší jsou monitorovány v tzv. měřících místech kontaminace ovzduší (MMKO) vybavených zařízeními pro odběr aerosolu. Celková citlivost sítě umožňuje monitorovat i malé kvalitativní a kvantitativní změny obsahu umělých radionuklidů v atmosféře. Filtr s kontinuálně odebíraným aerosolem je měněn zpravidla v týdenních intervalech a následně měřen pomocí polovodičové spektrometrie gama. V současné době jsou měřicí intervaly kratší.

Aktuální výsledky měření objemových aktivit radionuklidů ve vzduchu.

 

 

Síť termoluminiscenčních detektorů (TLD) tvořená 184 měřicími místy rozmístěnými na území ČR provozovaná SÚRO a RC SÚJB. Tyto detektory jsou vyhodnocovány čtvrtletně. Většina výsledků se dlouhodobě pohybuje v intervalu od 0,070 mikroSv/h do 0,270 mikroSv/h, což odpovídá variacím přírodního pozadí na území ČR. Za dobu existence TLD sítě nebylo zaznamenáno žádné překročení vyšetřovací úrovně, tj. hodnoty 0,500 mikroSv/h.

 

Informace o dalších měřeních probíhajících standardně v rámci radiační monitorovací sítě www.suro.cz/cz/rms