Radionuklidy v pitné vodě a poživatinách

 

Ve vzorcích pitné vody je sledována aktivita 137Cs, 90Sr, 3H; ve vzorcích povrchové vody je navíc sledována celková objemová aktivita beta. Monitorovány jsou zejména velké zdroje pitné vody a vybrané povrchové vody. Monitorované komodity poživatin jsou voleny zejména podle své významnosti, velikosti spotřeby obyvatelstvem ČR a schopnosti akumulovat radionuklidy.

Hmotnostní či objemové aktivity 137Cs v základních potravinách se pohybují převážně v setinách až desetinách Bq/kg, resp. Bq/l. Objemové aktivity 137Cs a 90Sr v pitné vodě jsou ještě nižší (desetiny až jednotky mBq/l), případně pod mezí detekovatelnosti. Obsah tritia v pitné vodě se pohybuje v jednotkách Bq/l.

Relativně vyšší obsah 137Cs oproti ostatním poživatinám je stále pozorován v houbách, lesních plodech a mase divoké zvěře. Hodnoty hmotnostní aktivity 137Cs v těchto produktech dosahují jednotek až stovek Bq/kg; výjimečně až tisíců Bq/kg (prase divoké). Pokles aktivity 137Cs je v nich velmi pomalý; je dán charakterem ekosystému. Vzhledem k relativně vyšší aktivitě je, i přes jejich malou spotřebu, příspěvek k celkovému úvazku efektivní dávky z ingesce 137Cs vyšší ve srovnání s ostatními druhy poživatin; avšak vzhledem k ozáření z přírodních zdrojů je zcela zanedbatelný (méně než 0,1%).

Podrobnosti jsou uvedeny ve „Zprávě o radiační situaci v ČR“ na adrese www.sujb.cz, která je součástí "Zprávy o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost"


Průměrné roční hmotnostní aktivity 137Cs ve vepřovém a hovězím mase a objemové aktivity 137Cs v mléce od roku 1986 (vzorkování a měření RC SÚJB, SÚRO a od roku 2004 i SVÚ)

 

Image

 

Poznámky:

  • Vzorkování probíhá jak v obchodní síti, tak u producentů

  • Obrázek je aktualizován po vydání "Zprávy o radiační situaci v ČR" na adrese www.sujb.cz, která je součástí "Zprávy o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost"
  • Výsledky měření mléka a vepřového masa v letech 2015 – 2020 byly SVÚ mírně nadhodnoceny (cca o 1 až 2 desetiny Bq/kg). Příčinou byla kontaminace detektoru v důsledku měření velkého počtu vzorků zvěřiny s vyššími aktivitami (cca stovky až tisíce Bq/kg). V roce 2021 po provedené dekontaminaci detektoru SVÚ se hodnoty snížily na úroveň hodnot SÚJB a SÚRO. V grafu jsou uvedeny jak hodnoty za všechny laboratoře, tak v období 2015-2020 samostatně za SÚJB a SÚRO.