Nacházíte se zde: Úvod / Lékařské ozáření

Lékařské ozáření

je definováno jako vystavení pacientů ionizujícímu záření v rámci jejich lékařského vyšetření nebo léčby.

Tato definice přijatá zákonem č.18/1997 Sb.(tzv. atomový zákon) byla, v souladu s požadavky Směrnice rady EU 97/43 Euratom o ochraně zdraví osob v souvislosti s lékařským ozářením, rozšířena v novele atomového zákona (zákon č.13/2002 Sb.) i na případ ozáření fyzických osob v rámci jejich léčebně preventivní péče, dále na případ ozáření fyzických osob dobrovolně se účastnících ozařování v rámci ověřování nových poznatků nebo metod, které dosud nebyly v praxi zavedeny a na případy ozáření fyzických osob pro právní účely, které jsou stanoveny zvláštním předpisem (trestní řád) nebo pro pojišťovací účely.

 

 

davky.gif

 

Činnost Odboru lékařských expozic lze najít ve Výročních zprávách o činnosti SÚRO.

SÚRO vydává pro širokou odbornou veřejnost periodickou informační tiskovinu Rentgen Buletin zabývající se zejména radiační ochranou pacientů.

SÚRO vydalo informační materiál Desatero pro snížení dávek pacientů a personálu při intervenčních kardiologických vyšetřeních (zásady uvedené v Desateru lze aplikovat i při intervenční radiologii).

Ve spolupráci s SÚJB připravilo SÚRO informační materiály o radiační ochraně:

 

Odpovědi na často kladené otázky týkajicí se radiační ochrany pacientů při lékařském ozáření lze najít v sekci Otázky a odpovědi.

 

Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. provádí od roku 1996 pro potřeby SÚJB nezávislé prověrky (audity) radioterapeutických ozařovačů: radionuklidových ozařovačů, urychlovačů elektronů, terapeutických rentgenů a zdrojů ionizujícího záření používaných v brachyterapii. Provádí se jednak on-site audit (měření na místě), jednak korespondenční TLD audit. V přiložené práci "Vývoj a budoucnost auditů v radioterapii" jsou prezentovány souhrnné výsledky a zkušenosti z on-site auditů a jejich dopad na klinickou praxi, jakož i výhledy do budoucna.

V poslední době začíná být v oblasti lékařských expozic klasická filmová dozimetrie pomocí radiografických (rentgenových) filmů nahrazována dozimetrií využívající gafchromické (samovyvolávací) filmy. Odbor lékařských expozic se problematikou dozimetrie pomocí gafchromických filmů zabývá a v práci „Studie použitelnosti gafchromických filmů při nezávislých prověrkách v radioterapii“ uvádí mimo jiné doporučený postup práce s gafchromickými filmy a zásady správného zacházení s gafchromickými filmy.

Odbor lékařských expozic se věnuje také přídavným dávkám z radioterapie. Přídavnými dávkami jsou všechny dávky, které obdrží pacient v průběhu přípravy (např. CT vyšetření a verifikační zobrazovací metody pro kontrolu polohy pacienta) a léčby radioterapií, kromě dávky terapeutické. Dokument „Stanovení a hodnocení dávek pacientů při lékařském ozáření v radioterapii“ poskytuje radioterapeutickým pracovištím návod právě na stanovení a hodnocení přídavných dávek z radioterapie.