Publikace

Pro pacienty:

 

Pro lékaře a personál:

 

Pro pomáhající osoby:

 

Pro lékaře při radiační mimořádné události (radiační nehoda, radiační havárie):

 

Pro fyziky:

 

Rentgen bulletiny: 

zásady postupu lékaře při indikaci, typické hodnoty efektivních dávek

technická opatření vedoucí ke snížení dávek, jak chápat optimalizaci ozáření pacienta

radiační ochrana a mamografický screening, požadavky na mamografické zařízení screeningového pracoviš

míra ozáření osob, ochranné pomůcky proti nežádoucímu ozáření

radiolog a snímkování nezralých novorozenců, splnění podmínek a požadavků optimalizace, stanovení a hodnocení dávek, návrh metodického listu pro snímkování plic novorozenců

velikosti orgánových dávek záření při CT vyšetření, ionizující záření a míra rizika, hodnocení rizika CT rentgenového vyšetření

osobní dozimetrie

radiobiologie malých dávek ionizujícího záření, použití lékařského ozáření a jeho přínos, radiační rizika z CT vyšetření, hodnocení rizika ozáření těhotných pacientek

Na většině výše uvedených publikací se podíleli pracovníci SÚRO. Některé jsou překladem publikací Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) a byly vydány Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Některé publikace, na kterých se významnou měrou podíleli pracovníci SÚRO, jsou umístěny na webu SÚJB v sekci Lékařské ozáření. Jedná se například o doporučení SÚJB, vyjádření nebo stanoviska.