Zkušební a kalibrační laboratoř SÚRO Praha s normalizovanými svazky rentgenového a gama záření

Technické vybavení laboratoře:

  1. Radionuklidové kalibrační zařízení OG-8 se čtyřmi zdroji 137Cs a dvěma zdroji 60Co. Hodnoty příkonu kermy ve vzduchu v referenčních bodech svazků záření gama leží v rozmezí od 20 μGy/hod do 0,5 Gy/hod pro zdroje 137Cs a od 4 mGy/hod do 1,5 Gy/hod pro zdroje 60Co.
  2. Rentgenový přístroj Isovolt Titan se třemi rentgenkami. K dispozici jsou normalizované rentgenové svazky řady RQR/RQA dle normy ČSN EN 61267, svazky řady „N-series“ dle normy ISO 4037-1, dále svazky mamografických kvalit a vybrané svazky dle normy ČSN EN 61331-1. Na požádání je možno pro zákazníka vytvořit rentgenový svazek s nestandardní kombinací anodového napětí (10 kV až 320 kV) a filtrace Al/Cu/Sn/Pb.

Laboratoř je akreditována ČIA podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025 jako kalibrační laboratoř K 2391 pro kalibrace měřidel v rentgenových svazcích generovaných při anodovém napětí od 40 kV do 300 kV a pro kalibrace ve svazcích gama záření. Kalibrace je prováděna v těchto veličinách (a jejich příkonech): kerma ve vzduchu, osobní dávkový ekvivalent Hp(10), prostorový dávkový ekvivalent H*(10) a směrový dávkový ekvivalent H’(0,07).

V laboratoři je rovněž možno měřit linearitu, energetickou závislost, směrovou závislost a teplotní závislost odezvy různých měřidel a detektorů ionizujícího záření.

V laboratoři je dále prováděn akreditovaný zkušební postup měření ekvivalentu zeslabení Pb podle normy ČSN EN 61331-1 (v rámci společné akreditace laboratoří SÚRO coby zkušební laboratoře L 1479).

Laboratoř má vypracovaný vlastní postup pro měření energetických spekter rentgenových svazků do anodového napětí 300 kV a může toto měření provádět i mimo prostory laboratoře.

V Praze 12.4.2019                                                                                                                                 Libor Judas