Nacházíte se zde: Úvod / Výzkumná činnost

Výzkum v SÚRO, v.v.i. a jeho hlavní orientace

 

Široké spektrum činnosti SÚRO, v.v.i. pokrývající komplexně radiační ochranu i vývoj progresivních detekčních metod ionizujícího záření se dlouhodobě projevuje v orientaci především na aplikovaný výzkum pro potřeby státu, a to zejména výzkum bezpečnostní i výzkum pro dozorovou a správní činnost SÚJB. Jde o projekty získané v rámci veřejných zakázek i veřejných soutěží Bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra i Technologické agentury České republiky (TAČR), minoritní je podíl základního a dalšího výzkumu (např. v rámci Grantové agentury České republiky (GAČR).

Odkaz IS VaVaI je odkaz na stránky Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, kde jsou detailní informace o daném projektu.

 

Přehled výzkumných projektů SÚRO, v.v.i.:

České projekty:

Ministerstvo vnitra ČR

Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2015-2022:

 • Dozimetrie pro radiační nehody a incidenty v kontextu nových operačních veličin pro externí záření, (příjemce), 2019-2022, IS VaVaI
 • Retrospektivní dozimetrie pro incidenty se ztracenými zdroji záření, (příjemce), 2019-2022, IS VaVaI
 • Optimalizace systému terénních měření a opatření v živočišné výrobě po jaderné havárii, (koordinující příjemce), 2019-2022, IS VaVaI
 • Optimalizace postupů v rostlinné výrobě za účelem minimalizace ozáření obyvatel po jaderné havárii, (koordinující příjemce), 2019-2022, IS VaVaI
 • Komunikace státu s veřejností, vzdělávání a mediální gramotnost v oblasti, antropogenních a hybridních hrozeb v radiační ochraně, (koordinující příjemce), 2019-2022, IS VaVaI
 • Inovativní metody detekce ultranízkých koncentrací radionuklidů k hodnocení zranitelnosti zdrojů pitné vody při jaderné havárii (IMDUKR), (koordinující příjemce), 2019-2022, IS VaVaI
 • Detektor radioaktivního znečištění ran a poranění, (koordinující příjemce), 2019-2022, IS VaVaI

 

Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 (IMPAKT 1)

 • Centrum pro podporu obyvatelstva pro případ skutečného nebo domnělého vzniku mimořádných jaderných a radiačních událostí, (příjemce), 2021-2025, IS VaVaI

 

Program bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2016-2022:

 • Včasná identifikace nízkých koncentrací radioaktivního aerosolu na území České republiky, (příjemce), 2020-2021, IS VaVaI

 

Technologická agentura ČR

Program Beta 2

 • Zmapování a stanovení radiačních rizik kontaminovaných území, 2019-2021, (další účastník projektu), IS VaVaI
 • Optimalizované postupy pro plánování a verifikaci při léčebné aplikaci radionuklidů (radionuklidové terapii), 2019-2021, IS VaVaI
 • Národní studie bezpečnosti radioterapie v oblasti hlavy v České republice, (příjemce), 2020-2023, IS VaVaI

 • Národní studie ozáření dětských pacientů v radiologii v České republice, (příjemce), 2020-2023, IS VaVaI

 • Výzkum distribuce objemové aktivity radonu v bytovém fondu ČR pro účely koncepční práce v oblasti usměrňování ozáření obyvatelstva z přírodních zdrojů, (příjemce), 2021-2024, IS VaVaI

Program Théta:

 • Vývoj a aplikace metodiky pro ověřování podkritičnosti vyhořelého jaderného paliva EDU a ETE (VJP) (burn-up credit) (další účastník projektu),2019-2022 IS VaVaI
 • Koncepce nového systému modelování šíření umělých radionuklidů v hydrosféře včetně asimilace dat pro potřeby státu při běžném provozu JEZ i jeho havárii s dopadem na okolí (další účastník projektu),2019-2023, IS VaVaI
 • Vývoj a aplikace metodiky pro ověřování bezpečnostních parametrů nových vsázek paliva v EDU a ETE, (další účastník projektu), 2020-2023, IS VaVaI

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

 

Projekty velkých infrastruktur pro VaVaI:

 • Podzemní laboratoř LSM - účast České republiky (LSM-CZ), (další účastník projektu), 2020-2022, IS VaVaI

OPVVV:

 • Inženýrské aplikace fyziky mikrosvěta, (další účastník projektu), 2018-2022, anotace, ISVaVaI

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Program TRIO:

 • Inverzní radioterapeutický plánovací systém s pokročilými optimalizačními algoritmy pro moderní radikální fotonovou radioterapii, (další účastník projektu), 2019-2022, Is VaVaI

 

 

Mezinárodní projekty:

 

Evropská komise

Horizont 2020 - Euratom