Nacházíte se zde: Úvod / Výzkumná činnost

Výzkum v SÚRO, v.v.i. a jeho hlavní orientace

 

Široké spektrum činnosti SÚRO, v.v.i. pokrývající komplexně radiační ochranu i vývoj progresivních detekčních metod ionizujícího záření se dlouhodobě projevuje v orientaci především na aplikovaný výzkum pro potřeby státu, a to zejména výzkum bezpečnostní i výzkum pro dozorovou a správní činnost SÚJB. Jde o projekty získané v rámci veřejných zakázek i veřejných soutěží Bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra i Technologické agentury České republiky (TAČR), minoritní je podíl základního a dalšího výzkumu (např. v rámci Grantové agentury České republiky (GAČR), grantové agentury ministerstva zdravotnictví (IGA) apod.).

Odkaz IS VaVaI je odkaz na stránky Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, kde jsou detailní informace o daném projektu.

 

Přehled výzkumných projektů SÚRO, v.v.i.:

České projekty:

Ministerstvo vnitra ČR

Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2015-2022:

 • Dozimetrie pro radiační nehody a incidenty v kontextu nových operačních veličin pro externí záření, (příjemce), 2019-2022, IS VaVaI
 • Retrospektivní dozimetrie pro incidenty se ztracenými zdroji záření, (příjemce), 2019-2022, IS VaVaI
 • Optimalizace systému terénních měření a opatření v živočišné výrobě po jaderné havárii, (koordinující příjemce), 2019-2022, IS VaVaI
 • Optimalizace postupů v rostlinné výrobě za účelem minimalizace ozáření obyvatel po jaderné havárii, (koordinující příjemce), 2019-2022, IS VaVaI
 • Komunikace státu s veřejností, vzdělávání a mediální gramotnost v oblasti, antropogenních a hybridních hrozeb v radiační ochraně, (koordinující příjemce), 2019-2022, IS VaVaI
 • Inovativní metody detekce ultranízkých koncentrací radionuklidů k hodnocení zranitelnosti zdrojů pitné vody při jaderné havárii (IMDUKR), (koordinující příjemce), 2019-2022, IS VaVaI
 • Detektor radioaktivního znečištění ran a poranění, (koordinující příjemce), 2019-2022, IS VaVaI
 • Identifikace vzniku radiačních mimořádných událostí na jaderných elektrárnách a systém klasifikace jejich závažnosti (koordinující příjemce), 2017-2020, IS VaVaI
 • Nová generace portálových monitorů pro zajištění bezpečnosti obyvatelstva (PoMoZ) (koordinující příjemce), 2017-2020, IS VaVaI
 • Systémy pro on-line měření umělé radioaktivity v povrchových vodách za havárie jaderné elektrárny s dálkovým přenosem dat (koordinující příjemce), 2017-2020, IS VaVaI
 • Likvidace radiačně kontaminované biomasy po havárii JE-distribuce v krajině, logistika sklizně, využití bioplynovou technologií (příjemce), 2017-2020, IS VaVaI
 • Metodiky pro stanovení radiačních dávek osob v kontextu hrozby jaderného a radiologického terorismu (příjemce), 2015-2020, IS VaVaI
 • Radiační měřící síť pro instituce a školy k zajištění včasné informovanosti a zvýšení bezpečnosti občanů měst a obci (RAMESIS) (koordinující příjemce), 2015-2019, IS VaVaI

 

Program bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2016-2022:

 • Inovace havarijní připravenosti pro zajištění havarijní odezvy v časné a střední fázi radiační havárie jaderných zařízení (příjemce), 2017-2020, IS VaVaI
 • Strategie řízení nápravy území po radiační havárii (koordinující příjemce), 2017-2020, IS VaVaI

 

Technologická agentura ČR

Program Beta 2

 • Zmapování a stanovení radiačních rizik kontaminovaných území, 2019-2021, IS VaVaI
 • Optimalizace dávek při CT vyšetření s vysokou radiační zátěží pacienta(příjemce), 2018-2020, IS VaVaI
 • Optimalizované postupy pro plánování a verifikaci při léčebné aplikaci radionuklidů (radionuklidové terapii), 2019-2021, IS VaVaI

 

Program Centra kompetence:

 • Centrum rozvoje technologií pro jadernou a radiační bezpečnost: RANUS – TD (další účastník projektu), 2012-2019, IS VaVaI

 

Program Théta:

 • Vývoj a aplikace metodiky pro ověřování podkritičnosti vyhořelého jaderného paliva EDU a ETE (VJP) (burn-up credit) (další účastník projektu), IS VaVaI
 • Koncepce nového systému modelování šíření umělých radionuklidů v hydrosféře včetně asimilace dat pro potřeby státu při běžném provozu JEZ i jeho havárii s dopadem na okolí (další účastník projektu),2019-2023, IS VaVaI
 • Nové systémy modelování šíření radionuklidů vzdušnou cestou (koordinující příjemce), 2018-2020, IS VaVaI
 • Výpočtový model pro termomechanické chování palivového proutku se zahrnutím degradačních procesů pokrytí jaderného paliva (další účastník projektu), 2018-2020, IS VaVaI
 • Vyvoj výpočtového modelu SUBCHANFLOW (SCF) pro subkanálovou termohydraulickou analýzu aktivní zóny reaktoru jeho validace metodou "code to code" (další účastník projektu), 2018-2020, IS VaVaI

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

 

Projekty velkých infrastruktur pro VaVaI:

 • Podzemní laboratoř LSM - účast České republiky (LSM-CZ), (další účastník projektu), 2016-2019, IS VaVaI

 

OPVVV:

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Program TRIO:

 • Radioterapeutický plánovací systém - optimalizace nejmodernějších algoritmů pro 3D výpočet dávky od externích svazků v těle pacienta a jejich integrace do nové generace plánovacího systému, (další účastník projektu), 2017-2020, IS VaVaI
 • Nová generace sond pro měření radonu, (další účastník projektu), 2018-2020, IS VaVaI
 • Inverzní radioterapeutický plánovací systém s pokročilými optimalizačními algoritmy pro moderní radikální fotonovou radioterapii, (další účastník projektu), 2019-2022, Is VaVaI

 

 

Mezinárodní projekty:

 

Evropská komise

Horizont 2020 - Euratom

 • European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection Research - "European Concerted Programme on Radiation Protection Research - CONCERT(manažer projektu), 2015-2020
  LOGO_EU.jpgTento projekt je finančně podpořen z Programu Euratom pro výzkum a vzdělávání 2014–2018 na základě grantové dohody č. 662287.


 • NFRP - 2018-6: European Joint Research Programme in the management and disposal of radioactive waste (manažer projektu), 2018-2020
  LOGO_EU.jpg Tento projekt je finančně podpořen z Programu Euratom pro výzkum a vzdělávání 2014–2018 na základě grantové dohody č. 847593.


Výzkum SÚRO, v.v.i.

je podporován :

MV ČR

TA ČR

MŠMT

MPO ČR

Evropskou komisí

logo_tacr.png

logo_EU_barva_cz.jpg

LogoMinisterstoVnitra.png

LogoMPO.png