Ukončené projekty

Odkaz IS VaVaI je odkaz na stránky Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, kde jsou detailní informace o daném projektu.

 

Přehled ukončených výzkumných projektů SÚRO, v.v.i.:

Veřejné zakázky pro státní správu:

Ministerstvo vnitra ČR

Program bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2016-2021:

 • Testování nových systémů hromadného měření radiojódu ve štítné žláze po havárii jaderně energetického zařízení (JEZ) (koordinující příjemce), 2016, IS VaVaI
 • Nízkonákladový pasivní dozimetr pro hodnocení externího ozáření osob v operačním prostředí (příjemce), 2016, IS VaVaI
 • Radiační měřící síť pro instituce a školy k zajištění včasné informovanosti a zvýšení bezpečnosti občanů měst a obci (RAMESIS) (koordinující příjemce), 2015-2019, IS VaVaI

 

Bezpečnostní výzkum pro pořeby státu v letech 2010 až 2015:

 • Výzkum pokročilých metod detekce, stanovení a následného zvládnutí radioaktivní kontaminace (příjemce), 2010-2015, IS VaVaI, výsledky výzkumu

Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2015-2022:

 • Dozimetrie pro radiační nehody a incidenty v kontextu nových operačních veličin pro externí záření, (příjemce), 2019-2022, IS VaVaI
 • Retrospektivní dozimetrie pro incidenty se ztracenými zdroji záření, (příjemce), 2019-2022, IS VaVaI
 • Optimalizace systému terénních měření a opatření v živočišné výrobě po jaderné havárii, (koordinující příjemce), 2019-2022, IS VaVaI
 • Optimalizace postupů v rostlinné výrobě za účelem minimalizace ozáření obyvatel po jaderné havárii, (koordinující příjemce), 2019-2022, IS VaVaI
 • Komunikace státu s veřejností, vzdělávání a mediální gramotnost v oblasti, antropogenních a hybridních hrozeb v radiační ochraně, (koordinující příjemce), 2019-2022, IS VaVaI
 • Inovativní metody detekce ultranízkých koncentrací radionuklidů k hodnocení zranitelnosti zdrojů pitné vody při jaderné havárii (IMDUKR), (koordinující příjemce), 2019-2022, IS VaVaI
 • Detektor radioaktivního znečištění ran a poranění, (koordinující příjemce), 2019-2022, IS VaVaI
 • Identifikace vzniku radiačních mimořádných událostí na jaderných elektrárnách a systém klasifikace jejich závažnosti (koordinující příjemce), 2017-2020, IS VaVaI
 • Nová generace portálových monitorů pro zajištění bezpečnosti obyvatelstva (PoMoZ) (koordinující příjemce), 2017-2020, IS VaVaI
 • Systémy pro on-line měření umělé radioaktivity v povrchových vodách za havárie jaderné elektrárny s dálkovým přenosem dat (koordinující příjemce), 2017-2020, IS VaVaI
 • Likvidace radiačně kontaminované biomasy po havárii JE-distribuce v krajině, logistika sklizně, využití bioplynovou technologií (příjemce), 2017-2020, IS VaVaI
 • Metodiky pro stanovení radiačních dávek osob v kontextu hrozby jaderného a radiologického terorismu (příjemce), 2015-2020, IS VaVaI

 

Program bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2016-2022:

 • Inovace havarijní připravenosti pro zajištění havarijní odezvy v časné a střední fázi radiační havárie jaderných zařízení (příjemce), 2017-2020, IS VaVaI
 • Strategie řízení nápravy území po radiační havárii (koordinující příjemce), 2017-2020, IS VaVaI

 

Technologická agentura České republiky

Program BETA, BETA2:

 • Výzkum optimálních postupů k identifikaci pracovišť s možným zvýšeným ozářením z radonu pro implementaci směrnice Rady EU 2013/59/Euratom (příjemce), 2016, IS VaVaI 
 • Výzkum ozáření populace a optimalizace radiační ochrany při nenádorové terapii v České republice (příjemce), 2012-2014, IS VaVaI
 • Optimalizace radiační ochrany při lékařském ozáření dětských pacientů a bezpečnost radioterapie fotonovými a protonovými svazky v České republice (příjemce), 2015-2016, IS VaVaI
 • Vytváření nových strategických podkladů pro regulaci ozáření z přírodních zdrojů v bytovém fondu na území ČR (příjemce), ukončený projekt, 2015-2016, IS VaVaI
 • Optimalizace ozáření obyvatel a pracovníků z pracovišť s přírodními zdroji ionizujícího záření v České republice (příjemce), 2014-2016, IS VaVaI
 • Výzkum ozáření obyvatelstva České republiky od radonu a dalších přírodních zdrojů ionizujícího záření a dopadu existující regulace (příjemce), 2012-2014, IS VaVaI
 • Výzkum ozáření populace a optimalizace radiační ochrany při lékařském ozáření v České republice (příjemce), 2012-2014, IS VaVaI
 • Optimalizace dávek při CT vyšetření s vysokou radiační zátěží pacienta(příjemce), 2018-2020, IS VaVaI

Program Centra kompetence:

 • Centrum rozvoje technologií pro jadernou a radiační bezpečnost: RANUS – TD (další účastník projektu), 2012-2019, IS VaVaI

 

Program Théta:

 • Nové systémy modelování šíření radionuklidů vzdušnou cestou (koordinující příjemce), 2018-2020, IS VaVaI
 • Výpočtový model pro termomechanické chování palivového proutku se zahrnutím degradačních procesů pokrytí jaderného paliva (další účastník projektu), 2018-2020, IS VaVaI
 • Vyvoj výpočtového modelu SUBCHANFLOW (SCF) pro subkanálovou termohydraulickou analýzu aktivní zóny reaktoru jeho validace metodou "code to code" (další účastník projektu), 2018-2020, IS VaVaI
 • Nové systémy modelování šíření radionuklidů vzdušnou cestou (koordinující příjemce), 2018-2020, IS VaVaI
 • Výpočtový model pro termomechanické chování palivového proutku se zahrnutím degradačních procesů pokrytí jaderného paliva (další účastník projektu), 2018-2020, IS VaVaI
 • Vyvoj výpočtového modelu SUBCHANFLOW (SCF) pro subkanálovou termohydraulickou analýzu aktivní zóny reaktoru jeho validace metodou "code to code" (další účastník projektu), 2018-2020, IS VaVaI

 

Veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji:

Ministerstvo vnitra ČR

Program bezpečnostního výzkumu ČR na léta 2010-2015:

 • Prevence, připravenost a zmírnění následků těžkých havárií českých jaderných elektráren v souvislosti s novými poznatky zátěžových testů po havárii ve Fukušimě „Fukušima“ (příjemce), 2013-2015, IS VaVaI
 • Testovací zařízení nové generace MONTE-1 u školního jaderného reaktoru VR-1 umožňující pokročilé testování detekčního vybavení monitorujících a zasahujících skupin v případě jaderných havárií a vybavení sítě včasného zjištění (příjemce), 2013-2015, IS VaVaI, výsledky výzkumu
 • Mobilní a stacionární radiační monitorovací systémy nové generace pro radiační monitorovací sítě (koordinující příjemce), 2012-2015, IS VaVaI, výsledky výzkumu
 • Minimalizace dopadů radiační kontaminace na krajinu v havarijní zóně JE Temelín (příjemce), 2012-2015, IS VaVaI
 • Systém pro měření vnitřní kontaminace po havárii JEZ zaměřený na štítné žlázy u dětí a kontaminaci transurany (koordinující příjemce), 2012-2014,  IS VaVaI, výsledky výzkumu

Havarijní měřič radioaktivního aerosolu s dálkovým přenosem dat (koordinující příjemce), 2015-2018, IS VaVaI

 

Technologická agentura České republiky

Program ALFA:

 • Zařízení pro dosažení extrémně nízké koncentrace radonu (další účastník projektu), 2012-2015, IS VaVaI
 • Modulární stanice pro kontinuální měření přírodní radioaktivity (příjemce), 2012-2014, IS VaVaI
 • Zefektivnění systému čištění pitných vod ze zdrojů s nadlimitní koncentrací uranu (regenerační stanice pro radioaktivně kontaminované sorbenty) (další účastník projektu), 2012-2014, IS VaVaI
 • Vývoj nových scintilačních detektorů a pokročilé technologie testování (další účastník projektu), 2010-2014, IS VaVaI
 • Technologie pro získání čistých nadzemních prostor s minimální aktivitou radonu a podzemních prostor s potlačením všech typů ionizujícího záření (další účastník projektu), 2014-2017, IS VaVaI

 

Grantová agentura ČR:

 • Degradace polymerních hydroizolací pomocí alfa částic a půdních bakterií (další účastník projektu), 2011-2013, IS VaVaI

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR:

Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání  (2014 - 2020):

 • Inženýrské aplikace fyziky mikrosvěta, (další účastník projektu), 2018-2022, ISVaVaI

OPVVV:

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR:

Česko - norský výzkumný program:

 • Advanced Detectors for Better Awareness of Neutrons and Gamma rays in environment - ADBANG (další účastník projektu), 2014-2017, IS VaVaI

 

 • Zdravotní rizika vyplývající z expozice radonu v pracovním a životním prostředí (příjemce), 2010-2011, IS VaVaI

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR:

Program TRIO:

 • Inverzní radioterapeutický plánovací systém s pokročilými optimalizačními algoritmy pro moderní radikální fotonovou radioterapii, (další účastník projektu), 2019-2022, Is VaVaI
 • Radioterapeutický plánovací systém - optimalizace nejmodernějších algoritmů pro 3D výpočet dávky od externích svazků v těle pacienta a jejich integrace do nové generace plánovacího systému, (další účastník projektu), 2017-2020, IS VaVaI
 • Nová generace sond pro měření radonu, (další účastník projektu), 2018-2020, IS VaVaI

 

Magistrát hl. m. Prahy

Inovační vouchery:

 • Systém pro měření a regulaci koncentrace radonu v budovách, 2013-2014

 

 

Mezinárodní projekty:

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA)

 • Development of Postal Dosimetry Audits for Conformal Radiotherapy Techniques in the Czech Republic
 • Establishment of Calibration Procedures In SSDL And Clinical Dosimetry For Nonstandard Imaging Modalities And Dosimetric Tasks
 • Development of Quality Audits for Advanced Technology in Radiotherapy Dose Delivery (IMRT) in the Czech Republic

 

Evropská komise

Frame Programme 7

 • ECHORD ++ - European Clearing House for Open Robotics Development Plus Plus, Radioactive Waste Robotic Sorter - RadioRoSo (další účastník projektu), 2016-2018
 • OPERRA (Open Project for the European Radiation Research Area) - “Child and Adult Thyroid Monitoring After Reactor Accident - CAThyMARA(další účastník projektu), 2015-2017
 • The European Metrology Research Programme (EMRP), JRP - Researcher Excellence Grant (REG) - “Metrology for Processing Materials with High Natural Radioactivity“ - JRP: IND57 MetroNORM (další účastník projektu), 2013-2016
 • EURATOM - FISSION, Nuclear Fission and Radiation Protection “Low Dose Research towards Multidisciplinary Integration - DoReMi(další účastník projektu), 2013-2015, IS VaVaI
 • Programme Security "CBRN Crisis Management: Architecture, Technologies and Operational Procedures – CATO" (další účastník projektu), 2013-2014, IS VaVaI
 • Health Programme – “Radon Prevention and Remediation - RADPAR (další účastník projektu), 2009-2012

 

ERASMUS+

 • Action: Strategic Partnership - “Blended learning in radiation protection and radioecology“ (další účastník projektu), 2015-2017

 

Horizont 2020 - Euratom

European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection Research - "European Concerted Programme on Radiation Protection Research - CONCERT(manažer projektu), 2015-2020

Image
vlajka EU

Tento projekt je finančně podpořen z Programu Euratom pro výzkum a vzdělávání 2014–2018 na základě grantové dohody č. 662287.

NFRP - 2018-6: "European Joint Research Programme in the management and disposal of radioactive waste - EURAD" (manažer projektu), 2018-2020

Image
vlajka EU

Tento projekt je finančně podpořen z Programu Euratom pro výzkum a vzdělávání 2014–2018 na základě grantové dohody č. 847593.