Prezentace

V laboratoři SÚRO bylo provedeno experimentální stanovení orgánových dávek v antropomorfním fantomu jednoletého dítěte pro skiagrafická vyšetření hrudníku, břicha a lebky. K měření byly použity termoluminiscenční dozimetry (TLD) LiF:Mg,Cu,P ve formě čipů. Byla vytvořena 2D mapa rozložení orgánů v těle antropomorfního fantomu. Fantom s TL čipy byl pak ozářen dle standardních protokolů na rentgenovém zařízení DRGEM v laboratoři SÚRO. Vyhodnocení TLD probíhalo v readeru Harshaw 4500. Odezva TL čipů byla kalibraována ve veličině kerma ve vzduchu. Referenčním měřidlem byla cylindrická ionizační komora Radcal o objemu 6 cm3. Pro stanovení standardní nejistoty takto zjištěné orgánové dávky byl proveden rozbor nejistot odezvy TLD a ionizační komory. Odhady těchto nejistot pak byly použity ke stanovení nejistoty měření dávky v bodě, z niž byla následně stanovena standardní nejistota orgánové dávky. Nejvýznamnějšími příspěvky k nejistotě byly směrová závislost TLD a různá individuální citlivost jednotlivých TLD , kterou nebylo možno korigovat z důvodu jejího kolísání v průběhu experimentu, neboť TLD byly do antropomorfního fantomu vkládány volně, čímž docházelo k jejich zněčištění, a to vedlo ke změnám individuální citlivosti jednotlivých TLD . Tato prezentace byla přednesena na XXXIX. Dnech radiační ochrany.

V letech 2012-2018 byla v Kalibrační laboratoři SÚRO s pomocí CdTe polovodičového detektoru změřena řada rentgenových spekter různých kvalit rentgenového záření, například svazky typu N, svazky typu RQR, mamografické svazky. Spektra byla měřena v režimu nízkého toku fotonů, který jsme docílili snížením anodového proudu na rentgenové lampě a použitím kolimátorů. Spektra byla dále korigována na detekční účinnost, únikové jevy, Comptonův rozptyl a v některých případech také neúplný sběr kladného náboje pomocí analyticky vypočtené matice odezvy. Ze spekter byl vytvořen katalog rentgenových spekter ve formě textového dokumentu obsahující grafické zobrazení spekter a tabulky s charakteristickými daty odvozenými ze spekter a dostupnými daty z literatury umožňující porovnání. Dále jsou k dispozici data jednotlivých spekter v textovém formátu a datová struktura vytvořená v prostředí Matlab obsahující v jednom souboru data jednotlivých spekter a hodnoty koeficientu homogenity, střední energie a první polotloušťky, které je možné zobrazit v grafickém okně zobrazeného spektra spolu s jeho názvem. Katalog navazuje na katalog spekter vytvořený v Ústavu hygieny a epidemiologie v roce 1991 dostupný v tištěné formě. Podobné katalogy změřených spekter jsou dostupné v literatuře relativně vzácně vzhledem k obtížnosti měření spekter způsobené zejména vysokými fotonovými toky zdrojů rentgenového záření a nemožností nastavení nízkých fotonových toků u těchto zdrojů. Projekt byl řešen za podpory Ministerstva vnitra ČR v rámci programu MV-163433-4/OBVV-2016.

Energetická rentgenová a gama spektra měřená pomocí polovodičových detektorů obsahují různá zkreslení. Jedním z nich je takzvaný “tailing” způsobený neúplným sběrem náboje. Pomocí Hechtovy rovnice byla zkonstruovaná matice odezvy o rozměrech 321 x 321 umožňující korekci neúplného sběru náboje ve spektru. Matice byla zkonstruovaná pro volitelnou hodnotu šířky kanálu. Korekce byla testována a její nastavitelné parametry byly optimalizovány na čarovém spektru 57Co měřeném v rozsahu od 0 do 160 keV. Nejlepší výsledky byly dosaženy s hodnotami volné dráhy děr rozptýlenými v rozmezí od 0.4 cm do 1.0 cm, váženými Gaussovou funkcí. Matice s optimalizovanými parametry byla použita ke korekci čarového spektra 152Eu v rozsahu od 0 do 530 keV a ke korekci měřených rentgenových spekter. Spektra úzkých svazků, N120, N150, N200, N250 a N300, generované při napětí na rentgenové lampě o hodnotách 120 kV, 150 kV, 200 kV, 250 kV a 300 kV měřená CdTe detektorem byly korigovány v spektrálním rozsahu od 0 do 160 keV (N120, N150) a v rozsahu od 0 do 530 keV (N200, N250, N300). Všechna měřená spektra se po korekci shodují kvalitativně i kvantitativně s dostupnými referenčními daty. Pro dosažení lepší shody mezi spektry N150, N200, N250, N300 a referenčními hodnotami, byly použity nižší hodnoty volné dráhy děr (rozsah od 0.16 cm do 0.65 cm) což naznačuje energetickou závislost korigovaného jevu.