Nacházíte se zde: Úvod / Radiační monitorovací síť / Síť TL dozimetrů

Síť termoluminiscenčních dozimetrů (TLD-síť)


Síť TL-dozimetrů (TLD síť) je jednou ze základních složek Radiační monitorovací sítě České republiky. Činnost TLD sítě byla zahájena v roce 1989 s cílem monitorovat vnější ozáření obyvatel na území ČR. Většina měřících míst je umístěna ve volném prostranství ve výšce 1m nad úrovní terénu. Část venkovních měřících míst je doplněna měřícím místem v přilehlých budovách z důvodu možnosti posouzení účinnosti ukrytí obyvatel v případě radiační havárie. Za normální radiační situace probíhá měření ve čtvrtletních intervalech. Měřenou veličinou je prostorový dávkový ekvivalent H*(10) [µSv].

Naměřené hodnoty prostorového dávkového ekvivalentu jsou pro účely správy výsledků později přepočteny na průměrné hodnoty příkonu prostorového dávkového ekvivalentu H*(10) [nSv/h], pro každé měřící místo a čtvrtletí. Převážná většina těchto výsledků se dlouhodobě pohybuje v intervalu od 70 nSv/h do 270 nSv/h (obr. 4), což odpovídá variacím přírodního pozadí na území ČR. Za dobu existence TLD sítě nebylo zaznamenáno žádné překročení vyšetřovací úrovně, tj. hodnoty 500 nSv/h.

TLD síť pracuje ve dvou základních složkách - teritoriální síti a lokálních sítích v okolí JE (jaderných elektráren).

Teritoriální TLD síť (obr. 1) je tvořena 180 měřícími místy přibližně rovnoměrně rozmístěnými na území ČR. Tato síť je provozována Státním ústavem radiační ochrany, v.v.i. (SÚRO) ve spolupráci s Regionálními centry (RC) SÚJB. SÚRO provádí měření a zpracování výsledků, příslušná RC se podílejí na transportu dozimetrů do a z měřících míst.

Měřící místa lokálních TLD sítí jsou rozmístěna v okolí JE Dukovany a Temelín. Provoz těchto lokálních TLD zajišťuje SÚRO ve spolupráci s příslušnými RC SÚJB stejně jako v případě teritoriální sítě.

Vedle TLD sítí v rámci rezortu SÚJB existují i sítě TLD v okolí JE, které jsou provozovány Laboratořemi radiační kontroly okolí JE (ČEZ, a.s.).

Obrázek 1: Teritoriální síť TLD

kliknutím uvidíte obrázek v plné velikosti

 

Měřící místa sítě TLD provozované SÚRO a RC SÚJB

Rozdělení všech měřících míst TLD podle typu monitorování

Typ monitorováníPočet měřících míst
teritoriální monitorování po území ČR 180
lokální monitorování v okolí JE Dukovany 15
lokální monitorování v okolí JE Temelín 11
celkem 206

 

Struktura a počet míst sítě

OblastPočet měřících míst
venkuv budověcelkem
Praha hl.m. 9 5 14
Střední Čechy 17 8 25
Jižní Čechy 18 10 28
Západní Čechy 16 9 25
Severní Čechy 17 6 23
Východní Čechy 16 5 21
Jižní Morava 18 5 23
Severní Morava 16 5 21
Česká republika 127 53 180

 

Měřící systém

Pro měření H*(10) v TLD síti jsou používány vícesložkové TL dozimetry (obr. 2) skládající se z karty obsahující 4 detektory LiF:Mg,Cu,P a vnější kazety, která obsahuje filtry různého složení s cílem dosáhnout různé energeticky závislé odezvy detektorů pod jednotlivými filtry. Měření těchto dozimetrů se provádí pomocí automatické čtečky Harshaw 6600 (obr. 3).

Obrázek 2: Vícesložkový TL dozimetr: karta se čtyřmi LiF:Mg,Cu,P detektory a vnější kazeta s filtry

Vícesložkový TL dozimetr

Obrázek 3: Automatický měřící systém TLD Harshaw 6600

harshaw 6600

 

Obrázek 4: Rozdělení hodnot H*(10) [nSv/h] na uzemí ČR v roce 2017

grafCZ.gif

Poznámka :

  • Aktualizace grafu probíhá každoročně během 2. čtvrtletí po vydání „Zprávy o radiační situaci na území ČR“, která je součástí „Zprávy o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost“ (www.sujb.cz). Aktuální informace o radiační situaci na území ČR je uvedena na internetových stránkách SÚJB (http://www.sujb.cz/monras).