Vývoj obsahu Cs 137 u českého obyvatelstva po černobylské havárii.

Na celotělovém počítači SÚRO, v.v.i. v Praze pokračovalo v roce 2023 monitorování vnitřní kontaminace 137Cs u referenční skupiny celkem 30 osob (15 mužů, 15 žen), převážně obyvatel Prahy ve věku od 27 do 60 let. Vzhledem k velmi nízkému obsahu 137Cs u populace se celotělové měření provádí již jen jednou ročně, přičemž k dosažení co nejnižší meze detekovatelnosti je používána dlouhá doba měření. Z těchto měření vychází v roce 2023 průměrná aktivita 137Cs v těle jednotlivce 28 Bq.

Stejně jako v předchozích letech byl proveden celostátní průzkum vnitřní kontaminace 137Cs prostřednictvím měření aktivity 137Cs vyloučeného močí za 24 hodiny. Vzorky byly sebrány v dubnu a květnu 2023 celkem od 35 mužů a 35 žen, kteří svými stravovacími návyky představují zhruba průměrnou populaci. Průměrná hodnota aktivity 137Cs vyloučená močí za 24 hodiny byla 0,13 Bq a tomu odpovídá přepočtená průměrná aktivita (retence) 137Cs v těle 22 Bq. Odhad úvazku efektivní dávky z příjmu 137Cs v roce 2023 založený na výsledcích celostátního průzkumu je roven 0,84 μSv.

Časový průběh retence 137Cs u české populace získaný měřením referenční skupiny a měřením obsahu 137Cs v moči od roku 1986 je na obrázku Meziroční změny vnitřní kontaminace 137Cs jsou nepatrné a svědčí o ustálené dostupnosti 137Cs v životním prostředí pro potravní řetězec populace.

V roce 2023 byla rovněž měřena skupina osob se zvýšeným příjmem 137Cs v důsledku zvláštních stravovacích návyků (myslivci se zvýšenou konzumací zvěřiny). Roční příjem  137Cs u jednotlivce ve skupině je na základě střední hodnoty exkrece v moči odhadován na 291 Bq. Tento příjem vede k úvazku efektivní dávky 3,8 μSv.

 

Vývoj obsahu 137Cs u českého obyvatelstva po černobylské havárii

 

Image

 

Poznámky:

  • z důvodu stěhování celotělového počítače nebyla v roce 2006 měření osob prováděna
  • Graf je aktualizován poté, co je na adrese www.sujb.cz vydána „Zpráva o radiační situaci v ČR“, která je součástí „Zprávy o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost“.