Nacházíte se zde: Úvod / Radiační monitorovací síť / Vnitřní kontaminace

Vývoj obsahu Cs 137 u českého obyvatelstva po černobylské havárii.

Na celotělovém počítači SÚRO v Praze pokračovalo v roce 2018 monitorování vnitřní kontaminace 137Cs u referenční skupiny celkem 30 osob (15 mužů, 15 žen), převážně obyvatel Prahy ve věku od 29 do 64 let. Vzhledem k velmi nízkému obsahu 137Cs u populace se celotělové měření provádí již jen jednou ročně, přičemž k dosažení co nejnižší meze detekovatelnosti je používána dlouhá doba měření. Průměrná aktivita 137Cs v těle jedné osoby byla na základě těchto měření odhadnuta na 18 Bq.

Stejně jako v předchozích letech byl proveden celostátní průzkum vnitřní kontaminace 137Cs prostřednictvím měření aktivity 137Cs vyloučeného močí za 24 hodiny. Vzorky byly sebrány v květnu 2018 celkem od 37 mužů a 33 žen, kteří svými stravovacími návyky představují zhruba průměrnou populaci.

Průměrná hodnota aktivity 137Cs vyloučená močí za 24 hodiny byla 0,15 Bq a tomu odpovídající přepočtený průměrný obsah (retence) aktivity 137Cs v těle 25 Bq. Odhad úvazku efektivní dávky založený na výsledcích celostátního průzkumu je pro 137Cs roven 0,94 μSv.

Časový průběh retence 137Cs u české populace, získaný měřením referenční skupiny a měřením obsahu 137Cs v moči od roku 1986, je uveden na obrázku. Meziroční změny vnitřní kontaminace 137Cs jsou téměř nepozorovatelné, obdobně jako tomu bylo v delším časovém období po zkouškách jaderných zbraní v atmosféře.

V roce 2018 byla rovněž měřena skupina osob se zvýšeným příjmem 137Cs v důsledku zvláštních stravovacích návyků (myslivci se zvýšenou konzumací zvěřiny). Roční příjem  137Cs u jednotlivce ve skupině je na základě střední hodnoty exkrece v moči odhadován na 3345 Bq. Tento příjem vede k úvazku efektivní dávky 43 μSv.

 

 

Vývoj obsahu 137Cs u českého obyvatelstva po černobylské havárii

Vývoj Cs 137 po černobylské havárii

Poznámky:

  • z důvodu stěhování celotělového počítače nebyla v roce 2006 měření osob prováděna
  • Graf je aktualizován poté, co je na adrese www.sujb.cz vydána „Zpráva o radiační situaci v ČR“, která je součástí „Zprávy o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost“.