Monitorování složek životního prostředí

Účelem programu monitorování je sledování distribuce aktivit radionuklidů a dávek ionizujícího záření na území státu v prostoru a čase, zejména s cílem získat dlouhodobé časové trendy a včas zjistit odchylky od nich. Pozornost je věnována umělým radionuklidům, z nichž se v měřitelných hodnotách vyskytují a RMS jsou sledovány: v ovzduší 137Cs, 90Sr, 238Pu, 239+240Pu, 85Kr, 14C, 3H, v poživatinách 137Cs, 90Sr, 3H a v těle člověka 137Cs. Kromě uvedených složek jsou sledovány i další jako například povrchové vody, kaly, sedimenty a půdy; podrobnosti lze nalézt ve výročních zprávách. na adrese www.sujb.cz.

Radionuklidy v ovzduší

Radionuklidy v poživatinách

Vnitřní kontaminace

 

Hmotnostní aktivita 210Pb a 137Cs v lesním ekosystému