Otázky a odpovědi k situaci po havárii reaktoru v Japonsku

Rádi zodpovíme vaše další dotazy na naší adrese sekretariat@suro.cz

 

 

Kdy je třeba zavádět jodovou profylaxi?

Co vlastně je jódová profylaxe? V době úniku radioaktivních látek v důsledku radiační havárie jsou nejvýznamnějšími radionuklidy podílejícími se na dávce inhalací radiojódy, ukládající se v těle nejvíce/primárně ve štítné žláze, zejména I-131,. Tím, že se včas, nejlépe těsně před tím, než by mohlo dojít k inhalaci, podá tableta obsahující stabilní jód (jodid draselný), se štítná žláza zasytí tímto neaktivním jódem a nepřijímá již radiojód.

 

Je tedy nyní důvod tuto profylaxi aplikovat? Jistěže NE!

Celostátní radiační monitorovací síť (RMS) nepřetržitě sleduje radiační situaci a její vývoj na území ČR - a ta je NORMÁLNÍ! Není tedy žádný důvod provádět jakákoliv opatření.

Pokud by se situace na jaderných elektrárnách vyvíjela dále nepříznivě, a došlo by k dalšímu  uvolňování radioaktivních látek do životního prostředí a kontaminované vzdušné masy by přišly nad území ČR, nejen že tuto skutečnost včas naše RMS zaznamená, ale rovněž ji zaznamenají dříve monitorovací systémy zemí ležících mezi Japonskem a naší republikou. Jen pro ilustraci – citlivost našich měření je tak vysoká, že jsme před několika lety zachytili i nevýznamné zvýšení objemové aktivity Cs-137 ve vzduchu, několik dní po té, co byl v jedné huti ve Španělsku roztaven průmyslový zářič obsahující tento radionuklid.

Touto informací chceme uklidnit naše občany - pokud by bylo třeba provádět jakákoliv ochranná opatření, systém havarijní připravenosti v ČR je připraven je realizovat a měření RMS k tomu poskytne včas dostatečné podklady.

 

Jaké radioaktivní látky se mohou objevit v ovzduší po havárii reaktoru v Japonsku?

Vzácné plyny a pevné radionuklidy vznikající při štěpení uranu - např. jód, cesium, které jsou vázány na částečky prachu (aerosoly) v ovzduší.

 

Jak se k nám mohou dostat radioaktivní látky z Japonska?

Radionuklidy uvolněné do atmosféry jsou unášeny se vzduchovými masami. V průběhu transportu jsou velmi silně naředěny.

 

Jak se zjistí, zda již radioaktivní látky zasáhly naše území?

Tuto skutečnost odhalí vysoce citlivé přístroje tzv. radiační monitorovací sítě. Výsledky jsou dostupné na stránkách Státního úřadu pro jadernou bezpečnost v sekci Monitorování radiační situace.

 

Jak velké bude ozáření, které se dá v souvislosti s japonskými událostmi očekávat v ČR?

Vzhledem k velkému zředění vzduchových mas během přechodu z Japonska je možné odhadnout, že roční dávka pro běžného obyvatele ČR se zvýší o méně než 0,1%. Občanům, kteří budou mít zájem ověřit, zda jejich majetek nebyl kontaminován, nabízíme měřicí kapacity našeho ústavu.

 

Jakému záření jsou běžně vystaveni obyvatelé České republiky?

Průměrná roční dávka obyvatele České republiky je asi 4 mSv, z toho zhruba polovina je způsobena vdechováním radonu v bytech. Další téměř třetinu dávky má na svědomí záření zemského povrchu a tzv. kosmické záření. Více než 10 % celkové dávky je způsobeno využitím lékařských zdrojů záření (RTG či CT vyšetření, léčebné využití radionuklidů apod.). Ozáření z průmyslových zdrojů tvoří méně než 1 % celkové dávky pro občana.

 

Lze očekávat v ČR nějaké zdravotní důsledky v souvislosti s japonskými událostmi?

Podle současných vědomostí nelze očekávat žádné dopady na zdraví obyvatel v ČR.

 

Jak je zajištěno, aby se kontaminované potraviny z Japonska nedostaly do ČR?

Japonská strana sama zakázala vývoz potravin ze zasažených oblastí. Mimoto jsou potraviny při dovozu do EU kontrolovány.

 

V Japonsku platí zákaz konzumovat mléko, špenát a nebalenou vodu. Platí toto omezení také v ČR?

Tento zákaz se našich výrobků v žádném případě netýká.

 

Jaká opatření jsou přijímána pokud jde o osoby, které se vracejí do ČR z Japonska?

Žádná opatření nejsou považována na potřebná. Osobám, které se vracejí do ČR z postižených oblastí a obávají se vnitřní kontaminace, je nabízeno bezplatné měření na speciálním celotělovém počítači.

 

Je kontakt s ozářenými osobami, které se vracejí z Japonska, nebezpečný?

Pokud byla osoba vystavena vnějšímu záření, sama dále "nezáří". Pokud dojde u někoho k vnitřní kontaminaci (zpravidla po vdechnutí radionuklidů), může slabé záření vydávat. Toto záření však v žádném případě nemůže vést ke zdravotnímu poškození další osoby.