Přestavuji existující dům nebo byt - měl/a bych se zajímat o RADON?

Pokud přestavujete svůj dům tak, aby se zlepšily jeho izolační vlastnosti (měníte okna nebo zateplujete objekt), dbejte na to, aby zůstala zachovaná dostatečná výměna vzduchu a nedocházelo ke kumulování radonu v objektu. Při snaze o šetření energií by zdraví rodiny nemělo být opomenuto.

Doporučujeme ještě před rekonstrukcí provést měření radonu v interiéru. Pokud jste se rozhodli pro krátkodobé měření, doporučujeme jej provést v topné sezóně, aby se zamezilo podcenění koncentrace radonu. Podle výsledků měření může nastat jedna z variant:

V případě, že dlouhodobé měření potvrdilo, že je průměrná koncentrace radonu ve všech obytných místnostech vyšší než 1000 Bq/m3 a k Vašemu domu bylo vydáno povolení ke stavbě před 28. 2. 1991, můžete si požádat o státní příspěvek na ozdravení objektu. V případě, že povolení k Vašemu domu bylo vydáno po 28. 2. 1991, nemůže vám státní příspěvek být poskytnut, protože od tohoto data byla v platnosti legislativní opatření zajišťující ochranu staveb proti radonu z podloží. Doporučujeme Vám i přesto provést ozdravení objektu, a snížit tak riziko rakoviny plic způsobené radonem. Ozdravná opatření se zpravidla dají pořídit do 150 000 Kč, záleží na typu ozdravného opatření

Pokud je přestavba dodávaná na klíč, doporučujeme, aby si stavebník ve smlouvě s dodavatelem vymínil, aby přestavba byla provedena podle platných technických norem, tedy aby objekt byl vhodným způsobem chráněn proti pronikání radonu z podloží (ČSN 73 0601 a ČSN 73 0602).