Radioaktivita vody a možná opatření

1. Radon ve vodě

Podzemní voda obsahuje vždy určité množství radonu (v povrchových vodách je radonu zanedbatelně). Do vody přechází z hornin obsahujících uran a radium a spolu s vodou se dostává do budov. Při používání vody v bytě se část radonu uvolňuje do ovzduší (při sprchování a mytí asi 50 %, při vaření a praní téměř 100%) a vytváří zde krátkodobé produkty přeměny radonu, jejichž vdechování přispívá k ozáření osob. Pití vody je z hlediska ozáření považováno za méně významné.

Jak se radon ve vodě měří

Měření obsahu radonu ve vodě se provádí v laboratoři. Vzorky vody o objemu obvykle několika desetin litru se odebírají podle instrukcí měřící laboratoře do speciálních dobře těsnících vzorkovnic a následně se měří nejdéle do 4 dnů od odběru. Měření obsahu radonu ve vodě je zařazeno mezi činnosti zvláště významné z hlediska radiační ochrany a je pro ně třeba povolení SÚJB. V současné době má povolení k této činnosti asi 20 měřících firem. Jejich seznam je možno nalézt na webové stránce SÚJB: https://www.sujb.cz/aplikace/radon

Průměrný obsah radonu v pitné vodě z podzemních zdrojů je v ČR (podle výsledků měření z roku 2015) kolem 14-15 Bq/l, nejvyšší hodnoty nalezené v soukromých studnách jsou přes tisíc Bq/l, (pro zajímavost: lázeňské vody používané v Jáchymovských lázních mají hodnoty řádu 10 000 Bq/l). Obsah radonu ve vodě souvisí s obsahem přírodních radionuklidů v geologickém podloží (viz obrázek mapy geol.rizika). Častý výskyt vyšších hodnot je zjišťován například v bývalých okresech Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice, Plzeň - jih, Sokolov a Tachov. Podle měření v roce 2015 je možno odhadnout průměrné ozáření z vody v důsledku přítomnosti Rn-222 (efektivní dávka z ingesce i inhalace) na 0,06 mSv/rok.

Povinnosti dodavatelů vody

Atomový zákon 263/2016 Sb. a vyhláška č.422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje ukládají dodavatelům pitné vody pro veřejnou potřebu vyrobené z podzemních zdrojů a ze směsi vody z podzemního zdroje a vody povrchové a dodavatelům balené vody povinnost zajišťovat systematické měření a hodnocení obsahu radonu ve vodě s četností závisející na objemu dodávané vody. Pokud je objemová aktivita radonu vyšší než 300 Bq/l, nesmí být takováto voda pro veřejnou potřebu dodávána a je třeba snížit obsah radonu ve vodě vhodnou úpravou nebo nahradit zdroj vody. Pokud je obsah radonu vyšší než pomocný ukazatel (referenční úroveň) 100 Bq/l, požaduje se posoudit, zda by nebylo i v tomto případě výhodné radon z vody odstranit (tj. porovnávají se náklady a přínos takového opatření). V roce 2015 bylo zjištěno překračování úrovně 300 Bq/l u 0,7% analyzovaných vzorků.

Jak se radon z vody odstraňuje

Pro odstraňování radonu z podzemní vody se používají v ČR prakticky jenom aerační zařízení - radon je vytěsňován z vody jejím provzdušňováním. Takových zařízení je v současné době v provozu na úpravnách vody pro veřejné vodovody již několik stovek. Jejich účinnost je vysoká - obvykle více než 90 %, tj. umožňují snížit obsah radonu ve vodě více než desetkrát; náklady na pořízení a provoz takového zařízení jsou obvykle statisíce korun; proto se nepoužívá u velmi malých zdrojů vody.

Individuální studny

Naše předpisy nepožadují měření radonu v pitné vodě pro individuální zásobování a nestanoví pro ně žádný limit. I když měření vody pro individuální zásobování není povinné, lze ho občanům doporučit alespoň v oblastech s vysokým radonovým rizikem z geologického podloží (viz mapa), kde je také velká pravděpodobnost výskytu vody, místy s obsahem radonu až tisíce Bq/l. Uživatelům studní jsou však doporučena opatření pro případ překročení referenční úrovně - do 200 Bq/l bez opatření, 200 až 1000 Bq/l odvětrání místností s velkou spotřebou vody (koupelny, kuchyně), nad 1000 Bq/l pak odstranění radonu z vody nebo náhrada zdroje vody.

2. Další přírodní radionuklidy ve vodě

Kromě radonu jsou v pitné vodě přítomny, i když obvykle v menším množství, také další přírodní radionuklidy. Jedná se především o radium (Ra226) a izotopy uranu (U234 a U238). Jejich zdrojem je stejně jako u radonu, okolní hornina a pití vody obsahující takové radionuklidy způsobuje rovněž určité ozáření obyvatel.

Zjišťování přírodních radionuklidů ve vodě

Zjišťování jednotlivých přírodních radionuklidů (je jich několik desítek) ve vodě je pracná a nákladná záležitost. Byly proto zavedeny dva skupinové ukazatele - tzv. celková objemová aktivita alfa a celková objemová aktivita beta, které charakterizují obsah přírodních radionuklidů (jiných než radon) ve vodě. Pro celkovou aktivitu alfa ve vodě dodávané pro veřejnou potřebu je stanovena vyšetřovací úroveň 0,2 Bq/l a pro celkovou aktivitu beta vyšetřovací úroveň 0,5 Bq/l. Teprve při překročení některé z těchto úrovní je účelné (a naše předpisy to požadují) zjišťovat konkrétní obsah jednotlivých radionuklidů ve vodě.

Měření celkových aktivit a obsahu jednotlivých přírodních radionuklidů ve vodě se provádí v laboratoři. Vzorky vody o objemu obvykle několika litrů se odebírají do plastových nádob a ihned po odběru se přidává kyselina dusičná k zabránění sorpce radionuklidů na stěnách nádoby. Měření celkových aktivit a obsahu přírodních radionuklidů ve vodě je zařazeno mezi činnosti zvláště významné z hlediska radiační ochrany a je pro ně třeba povolení SÚJB. V současné době má povolení k této činnosti asi 15 firem; jejich seznam je možno nalézt na webové stránce SÚJB: https://www.sujb.cz/aplikace/radon

Současná situace

Výsledky měření celkových objemových aktivit ve vodě dodávané do veřejných vodovodů v roce 2015 dávají průměrnou hodnotu celkové objemové aktivity alfa 0,059 Bq/l a celkové objemové aktivity beta 0,10 Bq/l. Překročení vyšetřovací úrovně celkové aktivity alfa bylo zjištěno u 5 % a celkové aktivity beta u 0,3 % procent veřejných vodovodů. Podle měření v roce 2015 je průměrné ozáření z používání vody (úvazek efektivní dávky) na území ČR v důsledku přítomnosti radionuklidů emitujících záření alfa v rozmezí 0,001 až 0,004 mSv/rok.

Překročení vyšetřovací úrovně celkové aktivity alfa bývá povětšinou způsobeno přítomností uranu v podzemní vodě. Dávka z ozáření je koncentracemi uranu nalézanými v pitné vodě ovlivněna velmi málo. Uran je ale toxický, stejně jako jiné těžké kovy. Obsah uranu v pitné vodě je proto sledován také orgány ochrany veřejného zdraví.

Obsah všech radionuklidů přítomných v pitné vodě způsobil v roce 2015 efektivní dávku v průměru přibližně 0,07 mSv/rok, což odpovídá v rámci statistické chyby dlouhodobým výsledkům.

Povinnosti dodavatelů vody

Stejně jako u radonu ukládají naše předpisy dodavatelům vody pro veřejnou potřebu z podzemních zdrojů nebo kombinace povrchových a podzemních zdrojů měřit celkovou aktivitu alfa a celkovou aktivitu beta v dodávané vodě s četností závislou na objemu dodávané vody. Podrobnější rozbory - zjišťování obsahu jednotlivých radionuklidů ve vodě jsou požadovány jenom v případě překročení některé z vyšetřovacích úrovní.

Pro hodnocení pitných vod byla zavedena veličina „indikativní dávka“, která vyjadřuje ozáření plynoucí z požití vody. Laboratoře provádějící úplný rozbor vody indikativní dávku z výsledků rozboru vypočítají a dodavatel vody má povinnost při překročení její referenční úrovně ve spolupráci s SÚJB provést opatření vedoucí k jejímu snížení.

Odstraňování přírodních radionuklidů z vody

Odstraňování uranu nebo radia z vody je náročná a nákladná záležitost, jsou problémy s likvidací vznikajícího radioaktivního odpadu. Vhodnějším řešením je obvykle náhrada zdroje vody. Přesto je ČR v současné době v provozu kolem 20 úpraven provozujících zařízení pro odstraňování uranu z vody.

Individuální studny

Podobně jako v případě radonu nepožadují naše předpisy ani měření celkových aktivit v pitné vodě užívané pro individuální zásobování a nestanoví pro ně žádný limit.

Dodavatelé pitné vody a prodejci balené vody získají bližší informace na internetových stránkách Státního úřadu pro jadernou bezpečnost https://www.sujb.cz/radiacni-ochrana/prirodni-zdroje-ionizujiciho-zareni/