Základní informace o RADONU

 
 
RADON je přírodní plyn. Vzniká postupnou přeměnou uranu, který je v různém množství součástí hornin zemské kůry. RADON jako plyn se z hornin uvolňuje a stává se součástí vzduchu vyplňujícího póry zemin. Z povrchu země se RADON dostává do atmosféry nebo vstupuje do objektů .
 
RADON je radioaktivní plyn a přeměňuje se na další radioaktivní prvky (izotopy polonia, olova a bismutu), které se při vdechování zachycují v dýchacích cestách a ozařují je.
 

 

 

Rozpad Rn-222 na další radioaktivní látky

 

Image
Rozpadové schéma 222

 

Ozařované plíce

 

Image
Plíce
 
Jaké množství RADONU se nachází ve vzduchu kolem nás
 
Množství radonu (objemová aktivita radonu) se udává v jednotkách Bq/m3 – hodnota číselně odpovídá počtu radioaktivních přeměn radonu v jednom metru kubickém vzduchu.
 
  • V České republice je průměrná hodnota objemové aktivity radonu v budovách kolem 118 Bq/m3. Patříme tak k zemím s nejvyšší koncentrací radonu v bytech na světě.
  • Asi 4-5 % našich bytů má vyšší hodnoty než 300 Bq/m3 (referenční úroveň pro objemovou aktivitu radonu ve vnitřním ovzduší pobytové nebo obytné místnosti staveb, vztahuje se na průměrnou hodnotu při výměně vzduchu obvyklé při užívání). Lidé v těchto bytech jsou ozařováni tak velikou dávkou, jako by každý den absolvovali rentgenový snímek plic.

  • Ve venkovní atmosféře je koncentrace radonu přibližně 10 Bq/m3.

 

Hodnoty uvedené v naší legislativě (Zákon 263/2016, Atomový zákon, a Vyhláška č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje)

 

Pojem z legislativy

Hodnota OAR
[Bq/m3]

Význam

Referenční úroveň

300

Při jejím překročení je vlastník budovy povinen usilovat o snížení ozáření osob ve stavbě na takovou úroveň, které lze rozumně dosáhnout při uvážení všech hospodářských a společenských hledisek.

Hodnota ročního průměru OAR ve vzduchu

3000

Při jejím překročení je vlastník budovy povinen provést opatření, která snižují míru ozáření.