Více o zdravotních účincích RADONU

 
 

Radon je hned po kouření druhou nejvýznamnější příčinou vzniku rakoviny plic. Radon a radioaktivní prvky, které z něj vznikají, se zachycují v dýchacím ústrojí a ozařují plicní tkáň. Důsledkem působení těchto částic může být poškození plicní buňky vedoucí až k rakovině. Rakovina vyvolaná radonem nevzniká okamžitě. Doba, než se mohou začít objevovat příznaky rakoviny plic, je dlouhá 10 až 30 let.

 

Obr. Ozařované plíce

Image
Plíce

 

Riziko rakoviny plic způsobené radonem v domě je úměrné celkové vdechnuté radioaktivitě, ta závisí nejen na koncentraci, ale i na délce pobytu. Pro krátkodobé pobyty v prostorech s velmi vysokými koncentracemi radonu je tedy riziko zanedbatelné.

Důkazy o škodlivosti radonu

Vliv radonu na výskyt rakoviny plic byl přesvědčivě prokázán epidemiologickými studiemi nejprve na skupině horníků uranových dolů, poté i v běžné populaci žijící v oblasti s vyšším obsahem radonu v geologickém podloží.

Podrobný popis uskutečněné české epidemiologické studie a její výsledky

 

V celosvětové studii sdružující údaje z více národních studií bylo riziko rakoviny plic spolehlivě statisticky prokázáno pro koncentrace radonu vyšší než 150 Bq/m3. Při nižší koncentraci radonu je riziko nízké, proto zde nejsou statistické testy dostatečně průkazné. Pro zkvalitnění výsledků v oblastech nízkých koncentrací by musel být vzorek sledované populace obrovský, což je v praxi těžko proveditelné.

Podle výsledků této studie se při každém zvýšení koncentrace radonu o 100 Bq/m3 zvyšuje riziko rakoviny plic o 16 %.

 

V průběhu studií vyšlo také najevo, že společné působení radonu a kouření škodlivé účinky na zdraví zesiluje, tj. poškození je vyšší než pouhý součet působení obou faktorů.

Celosvětově uznávané riziko

Skutečnost, že radon představuje po kouření nejvýznamnější příčinu rakoviny plic, uznala v roce 2009 Světová zdravotnická organizace (WHO) a doporučila všem státům, aby věnovaly problematice radonu patřičnou pozornost.

Velikost rizika od radonu

Velikost ozáření obyvatel radonem lze porovnat s ozářením způsobeným jinými radioaktivními zdroji.Při ročním pobytu v objektu s koncentrací 300 Bq/m3 (referenční úroveň uvedená v legislativě) je ozáření srovnatelné např. s ozářením, způsobeným 330 rentgenovými snímky plic.

 

Další škodlivé účinky radonu

Podle současných poznatků ozáření z radonu v budovách nevyvolává žádná jiná onemocnění.