Radioaktivita stavebních materiálů

Stavební materiály nerostného původu obsahují vždy určité množství radioaktivních látek. Jedná se především o draslík, uran, thorium a radionuklidy, které vznikají jejich radioaktivní přeměnou. Z nich nejvýznamnější je obvykle radium (Ra-226). Jeho přítomnost ve stavebním materiálu vede k ozáření osob ve stavbách - jednak vdechováním produktů přeměny radonu vytvořeného z radia a uniklého ze stavebního materiálu, jednak pronikavým zářením gama vznikajícím ve stavebním materiálu jako důsledek radioaktivní přeměny přítomných přírodních radionuklidů.


Jak se měří radioaktivita stavebních materiálů

Měření obsahu radia případně dalších přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech se provádí v laboratoři. Pro měření se odebírá vzorek materiálu v množství 1 až 2 kg, drtí se na zrnitost do několika mm, případně vysuší a odevzdá nebo odešle měřící laboratoři. Vlastní měření se provádí metodou spektrometrie gama - měří a analyzuje se záření gama vznikající ve vzorku při radioaktivní přeměně přítomných radionuklidů. Měření obsahu přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu je zařazeno mezi činnosti zvláště významné z hlediska radiační ochrany a je pro ně třeba povolení SÚJB. Seznam firem, které v současné době mají povolení k této činnosti je možno nalézt na webové stránce www.sujb.cz


Výsledky měření

Obsah radia ve stavebních materiálech používaných v ČR je obvykle řádu desítek Bq/kg. Vyšší hodnoty - vykazují materiály vyrobené s použitím odpadních surovin (popílek, škvára, struska) nebo některé druhy kamene, například žula. V tabulce jsou uvedeny průměrné a maximální hodnoty obsahu radia ve stavebních materiálech používaných (vyráběných nebo dovážených) v ČR v období 1998 - 1999. Z hlediska ozáření osob ve stavbách jsou samozřejmě významné především takové materiály, které tvoří největší část staveb (beton, cihly, tvárnice). Odhad průměrného ozáření ze stavebních materiálů v ČR (podle výsledků měření za rok 1999) je 0,4 až 0,6 mSv za rok, tj. asi desetkrát méně než z radonu, který do budov proniká z podloží.


Povinnosti výrobců a dovozců stavebního materiálu

Požadavky na měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu jsou stanoveny v § 9 a § 101 zákona č. 263/2016 Sb. (atomový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Více na této stránce


Výsledky měření obsahu radia (Ra-226) ve stavebních materiálech v České republice

stavební materiál průměrná hodnota
[Bq/kg]
nejvyšší hodnota
[Bq/kg]
stavební kámen 27,5 925
cihly 45,2 143
beton 21,1 192
pórobeton 46,1 85
škvárobeton 66,7 118
malty 19,8 82
omítky 13,9 56
keramické obklady 63,0 117
písek 13,3 41
jíl 40,9 199
kamenivo 34,9 1090
popílek, škvára 75,5 363
cement 36,5 88
vápno 12,5 94
sádra 12,1 86