Legislativa

Požadavky na měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu jsou stanoveny v § 6 odst. (6) zákona č. 18/1997 Sb. (atomový zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Výrobci a dovozci stavebních materiálů jsou povinni zajistit systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů a v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem vést o výsledcích evidenci a oznamovat tyto údaje Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost. Výsledky měření jsou povinni výrobci a dovozci na vyžádání poskytnout veřejnosti.

Stavební materiály se nesmí uvádět do oběhu, pokud
  1. obsah přírodních radionuklidů překročí mezní hodnoty stanovené prováděcím právním předpisem, nebo
  2. obsah přírodních radionuklidů překročí směrné hodnoty stanovené prováděcím právním předpisem, s výjimkou případů, kdy náklady spojené se zásahem ke snížení obsahu radionuklidů by byly prokazatelně vyšší než rizika zdravotní újmy.

Požadavky atomového zákona specifikuje prováděcí předpis - vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně, ve znění vyhlášky SÚJB č. 499/2005 Sb. v § 96 a v příloze č. 10. Ustanovení prováděcího předpisu vztahující se k systematickému měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech jsou shrnuta v následujících tabulkách a v podrobnostech k těmto tabulkám.

Mezní hodnoty obsahu přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu

stavební materiál
hmotnostní aktivita 226Ra (Bq/kg)
použití pro stavby s obytnými nebo
pobytovými místnostmi
použití výhradně
pro stavby jiné než s obytnými nebo pobytovými
místnostmi
cihly a jiné stavební výrobky z pálené hlíny
150
500
stavební výrobky z betonu, sádry, cementu a vápna
stavební výrobky z pórobetonu a škvárobetonu
stavební kámen
300
1000
stavební výrobky z přírodního a umělého kamene, umělé kamenivo
keramické obkladačky a dlaždice
písek, štěrk, kamenivo a jíly
popílek, škvára, struska, sádrovec vznikající v průmyslových procesech, hlušina a kaly pro stavební účely, stavební výrobky z nich jinde neuvedené
materiály z odvalů, výsypek a odkališť pro stavební účely kromě radiačních činností
cement, vápno, sádra

Směrné hodnoty obsahu přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu

stavební materiál
index
hmotnostní aktivity
stavební materiály určené ke stavbě zdí, stropů a podlah ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi, zejména zdící prvky, prefabrikované výrobky, tvárnice, cihly, beton, sádrokarton
0,5
ostatní stavební materiály určené k použití ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi
1
stavební materiály určené k použití jinému než ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi, veškeré stavební materiály určené výhradně k použití jako surovina pro výrobu stavebních materiálů
2
Podrobnosti k tabulce:
  • Při překročení směrné hodnoty se stavební materiály, které jsou určeny k přímému zabudování do staveb, mohou uvádět do oběhu jenom ve zdůvodněných případech, kdy náklady spojené se zásahem ke snížení obsahu radionuklidů, zejména změnou surovin nebo jejich původu, tříděním surovin, změnou technologie nebo jiným vhodným zásahem, by byly prokazatelně vyšší než rizika zdravotní újmy.
  • Pokud jsou stavební materiály s překročenou směrnou hodnotou určeny výhradně k použití jako surovina pro výrobu jiných stavebních materiálů, nevyžaduje se provedení jiných zásahů, než je prokazatelné informování odběratele o obsahu přírodních radionuklidů v předmětném stavebním materiálu. V tomto případě se náklady na zásah nezohledňují.

Rozsah rozborů obsahu přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu

stavební materiál
četnost rozborů
stavební materiály učené ke stavbě zdí, stropů a podlah ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi (zejména zdící prvky, prefabrikované výrobky, tvárnice, cihly, beton, sádrokarton)
jednou za rok
ostatní stavební materiály určené k použití ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi
jednou za dva roky
stavební materiály určené k použití jinému než ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi
jednou za pět let
Podrobnosti k tabulce:
  • Za systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech se považuje změření hmotnostních aktivit 226Ra, 228Th a 40K, provedené při prvním uvedení stavebního materiálu do oběhu, další měření v četnosti podle tabulky a porovnání výsledků těchto měření s příslušnými mezními a směrnými hodnotami.

Další informace k uvedené problematice jsou obsaženy v dokumentu „Doporučení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost pro měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu“ vydaném v březnu 2009. Jsou zde uvedeny požadavky na odběr, úpravu a měření vzorků, na související dokumentaci a na hodnocení výsledků měření. Doporučení také obsahuje pokyny pro postup v situacích, kdy výsledky měření vzorku převyšují směrnou hodnotu nebo mezní hodnotu. Dokument je možno nalézt na adrese www.sujb.cz v rubrice Dokumenty a publikace – Publikace SÚJB – Vydáno v roce 2009.