Legislativa

Požadavky na měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu jsou stanoveny v § 9 a § 101 zákona č. 263/2016 Sb. (atomový zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Výrobci a dovozci stavebních materiálů jsou povinni zajistit systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů a v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, vést o výsledcích evidenci a oznamovat tyto údaje Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost. Výsledky měření jsou povinni výrobci a dovozci na vyžádání poskytnout veřejnosti.

Stavební materiály se nesmí bez povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost uvádět do oběhu, pokud obsah přírodních radionuklidů překročí referenční úroveň stanovenou prováděcím právním předpisem.

Požadavky atomového zákona specifikuje prováděcí předpis - § 102 a § 103 vyhlášky SÚJB č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje, ve znění pozdějších předpisů.

Další informace k uvedené problematice jsou obsaženy v dokumentu „Doporučení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost pro měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu“ vydaném v listopadu 2017. Jsou zde uvedeny požadavky na odběr, úpravu a měření vzorků, na související dokumentaci a na hodnocení výsledků měření. Doporučení také obsahuje pokyny pro postup v situacích, kdy výsledky měření vzorku převyšují referenční úroveň. Dokument je možno nalézt na adrese www.sujb.cz v rubrice Dokumenty a publikace – Publikace SÚJB – Vydáno v roce 2017.