Nacházíte se zde: Úvod / Produkty, služby, akreditace / Rozbory stavebních materiálů / Podmínky měření

Podmínky měření

Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech a v surovinách používaných pro jejich výrobu se provádí za těchto podmínek:

Vzorky

Odběr vzorků, jejich úpravu a dopravu na měřící pracoviště zajišťuje zadavatel zkoušky. Pro měření je třeba dodat vzorek o objemu cca 1 litr. Pevné materiály musí být nadrcené na zrnitost do cca 5 mm. Tekuté vzorky (např. betony připravené pro lití) je možno po dohodě s měřícím pracovištěm plnit přímo do měřících nádob a po zatuhnutí předat k měření. Vzorky je možno na měřící pracoviště zasílat poštou nebo dopravovat osobně. V případě současného předávání více vzorků musí být každý z nich identifikovatelně označen, aby byla vyloučena možnost jejich záměny.

Dokumentace

Ke každému vzorku je třeba vyplnit a přiložit záznam o odběru vzorku nebo alespoň průvodní list vzorku. Pokud se jedná o systematické měření a hodnocení ve smyslu platné legislativy, jehož výsledky předkládá výrobce nebo dovozce Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost, musí být podle požadavků úřadu vždy se vzorkem dodán vyplněný záznam o odběru. Formuláře jsou zde k dispozici ve formátu PDF:

  • Formulář záznamu o odběru vzorku vyráběného materiál PDF, DOC
  • Formulář záznamu o odběru vzorku dováženého materiál PDF, DOC

Při tisku formulářů se doporučuje použít tisk na obě strany.

Měření

Měření obsahu přírodních radionuklidů ve vzorku se provádí metodou spektrometrie záření gama s vysokým rozlišením. Obvyklá doba od přijetí vzorku do odeslání protokolu je 1 až 2 týdny, maximální doba činí 5 týdnů.

Protokol

Na každý změřený vzorek vyhotoví měřící pracoviště protokol o zkoušce. Součástí protokolu je odborné stanovisko, které obsahuje hodnocení výsledků měření ve vztahu k platné legislativě. Pokud zadavatel zkoušky nestanoví jinak, vyhotovuje se protokol ve dvou výtiscích – jeden výtisk pro zadavatele zkoušky, druhý výtisk pro měřící pracoviště. Protokoly o zkoušce jsou odesílány poštou jako obyčejná listovní zásilka.

Cena

Cena za měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vzorku stavebního materiálu je uvedena v aktuálním ceníku služeb, položka „Stanovení radionuklidů spektrometrií záření gama, běžný rozbor“. V případě plnění tekutých stavebních materiálů do měřících nádob poskytnutých měřícím pracovištěm se uvedená cena zvyšuje o 100.- Kč na vzorek.

Objednávka

Objednávka měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu by měla být vystavena na Státní ústav radiační ochrany, v.v.i., Bartoškova 28, 140 00 Praha 4 a předána nebo odeslána na příslušné měřící pracoviště. V objednávce je třeba specifikovat počet vzorků nebo časové období, jehož se objednávka týká.