Podmínky měření

Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech a v surovinách používaných pro jejich výrobu se provádí za těchto podmínek:

Vzorky

Odběr vzorků, jejich úpravu a dopravu na měřící pracoviště zajišťuje zadavatel zkoušky. Pro měření je třeba dodat vzorek o objemu cca 1 litr. Pevné materiály musí být nadrcené na zrnitost do cca 5 mm. Tekuté vzorky (např. betony připravené pro lití) je možno po dohodě s měřícím pracovištěm plnit přímo do měřících nádob a po zatuhnutí předat k měření. Vzorky je možno na měřící pracoviště zasílat poštou nebo dopravovat osobně. V případě současného předávání více vzorků musí být každý z nich identifikovatelně označen, aby byla vyloučena možnost jejich záměny.

Dokumentace

Ke každému vzorku nebo ke skupině vzorků je třeba zaslat objednávku, vyplnit a přiložit záznam o odběru vzorku nebo alespoň průvodní list vzorku. Pokud se jedná o systematické měření a hodnocení ve smyslu platné legislativy, jehož výsledky předkládá výrobce nebo dovozce Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost, musí být podle požadavků úřadu vždy se vzorkem dodán vyplněný záznam o odběru. Formuláře jsou zde k dispozici:

Při tisku formulářů se doporučuje použít tisk na obě strany.

Měření

Měření obsahu přírodních radionuklidů ve vzorku se provádí metodou spektrometrie záření gama s vysokým rozlišením. Obvyklá doba od přijetí vzorku do odeslání protokolu je 1 až 2 týdny, maximální doba činí 5 týdnů. V případě většího množství vzorků může být doba od přijetí vzorku po vyhodnocení protokolu stanovena individuálně s objednavatelem.

Protokol

Na každý změřený vzorek vyhotoví měřící pracoviště protokol o zkoušce, který je měřícím pracovištěm archivován. Součástí protokolu je hodnocení výsledků měření ve vztahu k platné legislativě. Protokoly o zkoušce jsou odesílány standardně v elektronické formě na email nebo do datové schránky zákazníka. V případě zájmu je možné zaslat protokoly i poštou jako obyčejnou listovní zásilku.

Cena

Cena za měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vzorku stavebního materiálu je uvedena v aktuálním ceníku služeb, položka „Stanovení radionuklidů spektrometrií záření gama, běžný rozbor“. V případě plnění tekutých stavebních materiálů do měřících nádob poskytnutých měřícím pracovištěm se uvedená cena zvyšuje o 100.- Kč na vzorek.

 

Objednávka

Objednávka měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu by měla být vystavena na Státní ústav radiační ochrany, v.v.i., Bartoškova 1450/28, 140 00 Praha 4 a předána nebo odeslána na příslušné měřící pracoviště. V objednávce je třeba specifikovat počet vzorků nebo časové období, jehož se objednávka týká.