Nacházíte se zde: Úvod / Produkty, služby, akreditace / Rozbory stavebních materiálů / Podmínky měření

Podmínky měření

Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech a v surovinách používaných pro jejich výrobu se provádí za těchto podmínek:

Vzorky

Odběr vzorků, jejich úpravu a dopravu na měřící pracoviště zajišťuje zadavatel zkoušky. Pro měření je třeba dodat vzorek o objemu cca 1 litr. Pevné materiály musí být nadrcené na zrnitost do cca 5 mm. Tekuté vzorky (např. betony připravené pro lití) je možno po dohodě s měřícím pracovištěm plnit přímo do měřících nádob a po zatuhnutí předat k měření. Vzorky je možno na měřící pracoviště zasílat poštou nebo dopravovat osobně. V případě současného předávání více vzorků musí být každý z nich identifikovatelně označen, aby byla vyloučena možnost jejich záměny.

Dokumentace

Ke každému vzorku nebo ke skupině vzorků je třeba zaslat objednávku, vyplnit a přiložit záznam o odběru vzorku nebo alespoň průvodní list vzorku. Pokud se jedná o systematické měření a hodnocení ve smyslu platné legislativy, jehož výsledky předkládá výrobce nebo dovozce Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost, musí být podle požadavků úřadu vždy se vzorkem dodán vyplněný záznam o odběru. Formuláře jsou zde k dispozici ve formátu PDF:

  • Formulář záznamu o odběru vzorku vyráběného materiálu PDF, DOC
  • Formulář záznamu o odběru vzorku dováženého materiálu (ze zemí mimo EU) PDF, DOC

Při tisku formulářů se doporučuje použít tisk na obě strany.

Měření

Měření obsahu přírodních radionuklidů ve vzorku se provádí metodou spektrometrie záření gama s vysokým rozlišením. Obvyklá doba od přijetí vzorku do odeslání protokolu je 1 až 2 týdny, maximální doba činí 5 týdnů.

Protokol

Na každý změřený vzorek vyhotoví měřící pracoviště protokol o zkoušce. Součástí protokolu je odborné stanovisko, které obsahuje hodnocení výsledků měření ve vztahu k platné legislativě. Pokud zadavatel zkoušky nestanoví jinak, vyhotovuje se protokol ve dvou výtiscích – jeden výtisk pro zadavatele zkoušky, druhý výtisk pro měřící pracoviště. Protokoly o zkoušce jsou odesílány poštou jako obyčejná listovní zásilka.

Cena

Cena za měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vzorku stavebního materiálu je uvedena v aktuálním ceníku služeb, položka „Stanovení radionuklidů spektrometrií záření gama, běžný rozbor“. V případě plnění tekutých stavebních materiálů do měřících nádob poskytnutých měřícím pracovištěm se uvedená cena zvyšuje o 100.- Kč na vzorek.

Objednávka

Objednávka měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu by měla být vystavena na Státní ústav radiační ochrany, v.v.i., Bartoškova 28, 140 00 Praha 4 a předána nebo odeslána na příslušné měřící pracoviště. V objednávce je třeba specifikovat počet vzorků nebo časové období, jehož se objednávka týká.