Rozbory kapalných NORM materiálů

Nabízíme měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů v radioaktivní látce uvolňované z pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření podle § 95 odst. 1 písm. b) atomového zákona za dále uvedených podmínek

 

Nabídka zahrnuje:

  • stanovení základního rozboru, tj. celkové objemové aktivity alfa a celkové objemové aktivity beta v odpadní vodě uvolňované z pracoviště NORM
  • stanovení radionuklidů doplňujícího rozboru v odpadní vodě uvolňované z pracoviště NORM: objemová aktivita 234U, 238U, 226Ra, 228Ra, 228Th, 230Th, 232Th, 210Pb, 210Po. Doplňující rozbor se provádí v případě překročení uvolňovacích úrovní a to v takovém rozsahu, který je potřebný k objasnění zvýšené aktivity alfa nebo beta. Pokud je podíl naměřené celkové aktivity alfa nebo beta a příslušné uvolňovací úrovně po odečtu příspěvku analyzovaného radionuklidu menší než 0,2, další radionuklidy se již nestanovují.
  • hodnocení výsledků ve vztahu k platné legislativě

Používané postupy:

Stanovení celkových objemových aktivit se provádí podle SZP, vycházejících z platných ČSN, stanovení aktivity jednotlivých izotopů se provádí podle metodik SÚRO, založených na koncentraci sledovaného radionuklidu ze vzorku pomocí radiochemických separací a na následné detekci emitovaného ionizujícího záření. Rozsah měření a hodnocení výsledků se provádí podle doporučení pro uvedené činnosti, které vydal Státní úřad pro jadernou bezpečnost (viz legislativa)

Měřící pracoviště:

 

Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.

identifikace pracoviště
odbor monitorování
Bartoškova 1450/28
140 00 Praha 4
pobočka Hradec Králové
Piletická 57/15A
500 03 Hradec Králové

pobočka Ostrava
Syllabova 1198/21
703 00 Ostrava

kontaktní osoby
Ing. Alena Kelnarová
Mgr. Michal Fejgl, Ph.D.
RNDr. Petr Rulík
Mgr. Věra Záhorová, Ph.D.
Ing. Zdeněk Borecký

Ing. Miluše Bartusková, Ph.D.

telefon
226 518 249
226 518 262
495 211 005

555 302 731,
775 405 238

e-mail

miluse.bartuskova@suro.cz

zkušební postup-základní rozbor
SZP 12, SZP13
SZP 2, SZP 3

SZP 38, SZP 33

akreditace ČIA
ano
ne

ne

zkušební postup-doplňující rozbor
Metodiky SÚRO
 

SZP 36, SZP 37, SZP 40

akreditace ČIA
ne
 

ne

příjem vzorků
7:30 - 15:30
7:30 - 15:00

7:30 – 14:00

Poznámka: Rozhodovací pravidla vychází z Doporučení SUJB.