Podmínky měření

Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů v radioaktivní látce uvolňované z pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření:

Vzorky

Odběr vzorků, jejich úpravu a dopravu na měřící pracoviště zajišťuje zadavatel zkoušky. Pokud se nepředpokládá překročení uvolňovacích úrovní (UÚ), je třeba dodat vzorek o objemu cca 2 litry. Při překročení UÚ je třeba provést doplňující rozbor. Pro stanovení doplňujícího rozboru závisí objem vzorku na konkrétních radionuklidech, které budou stanoveny, obvykle stačí dalších 5 litrů odpadní vody. Vzorky je možno na měřící pracoviště zasílat poštou nebo dopravovat osobně. V případě současného předávání více vzorků musí být každý z nich identifikovatelně označen, aby byla vyloučena možnost jejich záměny.

Dokumentace

Ke každému vzorku nebo ke skupině vzorků je třeba zaslat objednávku, ke každému dodanému vzorku je třeba přiložit vyplněný záznam o odběru vzorku. Pokud se jedná o systematické měření a hodnocení ve smyslu platné legislativy (legislativa NORM) jehož výsledky předkládá pracoviště uvolňující radioaktivní látku Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost, je vyplněný záznam o odběru dodaný zároveň se vzorkem jedním z požadavků úřadu. Formulář záznamu o odběru vzorku uvolňované kapalné radioaktivní látky je zde k dispozici:

 Formulář záznamu o odběru vzorku uvolňované kapalné radioaktivní látky

Při tisku formuláře se doporučuje použít tisk na obě strany.

Měření

Měření obsahu přírodních radionuklidů ve vzorku se provádí radiochemickými metodami. Obvyklá doba od přijetí vzorku do odeslání protokolu je 5 týdnů, maximální doba činí 8 týdnů. V případě většího množství vzorků může být doba od přijetí vzorku po vyhotovení protokolu stanovena individuálně s objednavatelem.

Protokol

Na každý změřený vzorek vyhotoví měřící pracoviště protokol o zkoušce, který je měřícím pracovištěm archivován. Součástí protokolu je hodnocení výsledků měření ve vztahu k platné legislativě (legislativa NORM). Protokoly o zkoušce jsou odesílány standardně v elektronické formě na email nebo do datové schránky zákazníka. V případě zájmu je možné zaslat protokoly i poštou jako obyčejnou listovní zásilku.

Cena

Cena za měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů v radioaktivní látce uvolňované z pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření je uvedena v aktuálním ceníku služeb.

Cena za analýzu odpadních vod je dána cenou základního rozboru, kdy se stanovuje celková aktivita alfa a beta a případně cenou doplňujícího rozboru, který se provádí v případě překročení uvolňovacích úrovní pro celkovou aktivitu alfa nebo beta. Doplňující rozbor se obvykle neprovádí celý, ale nejdříve se stanovují ty radionuklidy, u kterých se předpokládá, že vyvolaly překročení celkové aktivity alfa nebo beta. Pokud je podíl naměřené celkové aktivity alfa nebo beta a příslušné uvolňovací úrovně po odečtu příspěvku analyzovaného radionuklidu menší než 0,2, další radionuklidy se již nestanovují. Cena za stanovení efektivní dávky zohledňující možné expoziční scénáře se odvíjí od náročnosti stanovení.

 

Objednávka

Objednávka měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů v radioaktivní látce uvolňované z pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření by měla být vystavena na Státní ústav radiační ochrany, v.v.i., Bartoškova 1450/28, 140 00 Praha 4 a předána nebo odeslána na příslušné měřící pracoviště. V objednávce je třeba specifikovat počet vzorků nebo časové období, jehož se objednávka týká.