Legislativa

Výňatek z požadavků na měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů v radioaktivní látce uvolňované z pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření podle § 95 odst. 1 písm. b) zákona č. 263/2016 Sb. (atomový zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Každý, kdo uvolňuje radioaktivní látku z pracoviště stanoveného v § 93 odst. 1 písm. b) atomového zákona, je povinen
a) předcházet neodůvodněnému nahromadění radioaktivní látky uvolňované z pracoviště,
b) zajistit měření a hodnocení obsahu radionuklidů v radioaktivní látce uvolňované z pracoviště, a to včetně případů, kdy je uvolňovaná radioaktivní látka určena pro opakované použití nebo recyklaci,
c) výsledky měření podle písmene b) evidovat a oznamovat Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost,
d) zpracovat vnitřní předpis pro nakládání s radioaktivní látkou uvolňovanou z pracoviště a postupovat podle něj a
e) v případě použití radioaktivní látky uvolňované z pracoviště k výrobě stavebního materiálu informovat výrobce stavebního materiálu o druhu a aktivitě uvolňované radioaktivní látky.

Požadavky atomového zákona specifikuje jeho prováděcí předpis – vyhláška č, 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje. Další informace k uvedené problematice jsou obsaženy v dokumentu „Doporučení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů v radioaktivní látce uvolňované z pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření podle § 95 odst. 1 písm. b) atomového zákona“ vydaném v listopadu 2017. Jsou zde uvedeny požadavky na odběr, úpravu a měření vzorků, na související dokumentaci a na hodnocení výsledků měření. Doporučení také obsahuje pokyny pro postup v situacích, kdy výsledky měření vzorku převyšují uvolňovací úroveň. Dokument je možno nalézt na adrese www.sujb.cz v rubrice Dokumenty a publikace – Publikace SÚJB – Vydáno v roce 2017.