Podmínky měření

Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů v radioaktivní látce uvolňované z pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření:

Vzorky

Odběr vzorků, jejich úpravu a dopravu na měřící pracoviště zajišťuje zadavatel zkoušky. Pro měření je třeba dodat vzorek o objemu cca 1 litr. Pevné materiály musí být nadrcené na zrnitost do cca 5 mm. Vzorky je možno na měřící pracoviště zasílat poštou nebo dopravovat osobně. V případě současného předávání více vzorků musí být každý z nich identifikovatelně označen, aby byla vyloučena možnost jejich záměny.

Dokumentace

Ke každému vzorku nebo ke skupině vzorků je třeba zaslat objednávku, ke každému dodanému vzorku je třeba přiložit vyplněný záznam o odběru vzorku. Pokud se jedná o systematické měření a hodnocení ve smyslu platné legislativy (legislativa NORM) jehož výsledky předkládá pracoviště uvolňující radioaktivní látku Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost, je vyplněný záznam o odběru dodaný zároveň se vzorkem jedním z požadavků úřadu. Formulář záznamu o odběru vzorku uvolňované kapalné radioaktivní látky je zde k dispozici:

 Formulář záznamu o odběru vzorku uvolňované pevné radioaktivní látky

Při tisku formuláře se doporučuje použít tisk na obě strany.

Měření

Měření obsahu přírodních radionuklidů ve vzorku se provádí metodou spektrometrie záření gama s vysokým rozlišením. Obvyklá doba od přijetí vzorku do odeslání protokolu je 5 týdnů, maximální doba činí 8 týdnů. V případě většího množství vzorků může být doba od přijetí vzorku po vyhotovení protokolu stanovena individuálně s objednavatelem.

Protokol

Na každý změřený vzorek vyhotoví měřící pracoviště protokol o zkoušce, který je měřícím pracovištěm archivován. Součástí protokolu je hodnocení výsledků měření ve vztahu k platné legislativě (odkaz legislativa NORM). Protokoly o zkoušce jsou odesílány standardně v elektronické formě na email nebo do datové schránky zákazníka. V případě zájmu je možné zaslat protokoly i poštou jako obyčejnou listovní zásilku.

Cena

Cena za měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů v radioaktivní látce uvolňované z pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření je uvedena v aktuálním ceníku služeb, položka „Stanovení aktivity radionuklidů spektrometrií záření gama s vysokým rozlišením v "NORM" vzorku bez úpravy vzorku (dle doporučení SÚJB "Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů v radioaktivní látce uvolňované z pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření").

 

Objednávka

Objednávka měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů v radioaktivní látce uvolňované z pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření by měla být vystavena na Státní ústav radiační ochrany, v.v.i., Bartoškova 1450/28, 140 00 Praha 4 a předána nebo odeslána na příslušné měřící pracoviště. V objednávce je třeba specifikovat počet vzorků nebo časové období, jehož se objednávka týká.