Reference

Státní ústav radiační ochrany, veřejná výzkumná instituce, je akreditován Českým institutem pro akreditaci jako Zkušební laboratoř č. 1479.

Ústav má povolení k měření a hodnocení obsahu radionuklidů v radioaktivní látce uvolňované z pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření podle § 95 odst. 1 písm. b) zákona č. 263/2016 Sb. vydané rozhodnutím Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ze dne 2.11.2018 pod č.j. SÚJB/OPZ/17740/2018 s platností na dobu neurčitou.

Pro měření hmotnostních aktivit jsou používány výhradně zkušební postupy akreditované Českým institutem pro akreditaci a měřicí zařízení metrologicky ověřená Českým metrologickým institutem.

Na každém z měřících pracovišť je osoba se zvláštní odbornou způsobilostí pro měření a hodnocení obsahu radionuklidů v radioaktivní látce uvolňované z pracoviště s možností zvýšeného ozáření podle § 95 odst. 1 písm. b) zákona č. 263/2016 Sb. udělenou rozhodnutím Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Měřící pracoviště se účastní mezilaboratorního porovnávání a zkoušek v oblasti měření přírodních radionuklidů