Jak se radon měří a které firmy měření provádějí

 
 

Upozorňujeme, že všechna měření radonu a dalších přírodních radionuklidů uváděná níže mohou podle Atomového zákona (zákon č.18/1997 Sb.) provádět pouze firmy, které k tomu mají platné povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Jejich aktuální seznam najdete na internetové stránce Státního úřadu pro jadernou bezpečnost www.sujb.cz

Můžete se setkat zejména s následujícími požadavky na měření:

  • zjistit radonové riziko stavebního pozemku
  • změřit obsah radonu a přírodních radionuklidů ve vodě nebo ve stavebních materiálech
  • změřit obsah radonu v ovzduší budovy
  • provést podrobnou analýzu zdrojů a šíření radonu v budově.

 

1. Stanovení radonového rizika stavebního pozemku

Toto měření provádějí komerční firmy podle dohodnuté metodiky SÚJB, která je založena na následujících krocích:

  • provedení alespoň 15 sond do hloubky 0,8 - 1 m pro odběr vzorku vzduchu z půdy/podloží a změření obsahu radonu,
  • stanovení plynopropustnosti základových půd,
  • na základě těchto měření je určena kategorie radonového rizika základových půd (nízké, střední, vysoké riziko).

 

2. Měření obsahu radonu a přírodních radionuklidů ve vodě nebo ve stavebních materiálech

Také tato měření provádějí komerční laboratoře, jejich seznam najdete na www.sujb.cz. Ty vám také sdělí pravidla pro odběr vzorků.

 

3. Měření radonu v ovzduší budov

Správné změření a zhodnocení obsahu radonu v budově je dost obtížné - - obsah radonu v budovách totiž zpravidla významně kolísá během dne a noci i během sezónních období. Proto je rozumné provést nejprve měření průměrných hodnot (roční nebo alespoň týdenní průměry), tato měření jsou cenově dostupná, a teprve, je-li zjištěn vyšší výskyt radonu, je na místě provést složitější analýzu.

Základní jednoduchá měření jsou:

  • Změření roční průměrné hodnoty (je-li dostatek času, dáváme tomuto měření přednost). Používají se zejména tzv. stopové detektory, které se do budovy instalují na dobu 1 roku. Tyto detektory můžete buď koupit v SÚJCHBO Kamenná, nebo se zúčastnit bezplatného průzkumu ČR organizovaného státem za dohodnutých podmínek (viz Státní program vyhledávání budov).
  • Změření týdenní průměrné hodnoty (zejména pokud zjištění výsledku spěchá). Tato měření provádějí komerční měřicí firmy (viz link výše na SÚJB ). Doporučuje se při něm méně větrat a vytvořit podmínky, aby nedošlo k podcenění roční průměrné koncentrace radonu (a tím podcenění ozáření obyvatel). Je také předepsán minimální počet měřených místností : všechny pobytové místnosti v přímém kontaktu s podložím, alespoň třetina pobytových místností v prvním nadzemním podlaží, alespoň jedna pobytová místnost v každém dalším nadzemním podlaží, dále místnosti, kde je podezření, že byl použit ve významné míře radioaktivní stavební materiál.

 

Je soubor měření, při nichž se vyhledávají zdroje radonu (např. se zjišťuje radonové riziko základových půd pod objektem), cesty šíření radonu v budově, posuzuje se těsnost základové konstrukce proti pronikání radonu apod. Cílem je získat podklady pro návrh rozumného protiradonového opatření.