Vstup RADONU do objektu a jeho chování uvnitř

Radon se do budovy může dostat :

 

 

Radon z podloží

Podloží budovy je zpravidla nejvýznamnějším zdrojem radonu. Konkrétní koncentrace v domě úzce souvisí s množstvím radonu přítomným v podloží pod objektem a plynopropustností podloží pod domem. Závisí také na těsnosti objektu vůči podloží a na intenzitě větrání objektu.

Image
Jak se RADON dostává do domu

Možné vstupy radonu do domu

Radon do domu vstupuje zejména netěsnostmi ve zdech a podlahách, které jsou v kontaktu s podložím. Nejčastěji se jedná o prostupy inženýrských sítí, popraskaný beton či dlažbu, netěsné prkenné podlahy či neutěsněné šachty.

Aktivní nasávání radonu budovou (komínový efekt) ze země hraje v přísunu radonu zpravidla největší roli. Toto nasávání vzrůstá tehdy, zvětšuje-li se rozdíl mezi vnitřní a venkovní teplotou, čímž roste podtlak v budově. Proto lze pozorovat zpravidla největší přísun radonu do budovy v noci a v ranních hodinách, a tím i víceméně pravidelné přirozené kolísání koncentrace radonu během dne a noci. Ze stejných důvodů je v průměru větší přísun radonu v zimním období než v letním.

Po vyvětrání narůstá koncentrace radonu v místnosti do doby, než dojde k vyrovnání přísunu radonu a úniku (větrání a radioaktivní přeměna) radonu z místnosti. Doba k ustanovení této rovnováhy je nepřímo úměrná intenzitě větrání a pohybuje se v intervalu hodin až dní.

Radon je možné z domu snadno odstranit za použití různých typů ozdravných opatření .

 

Kolísání obsahu radonu v ovzduší budov

Koncentrace radonu v ovzduší budovy se mění během dne a noci, během jednotlivých dní, ročních období a dokonce i během let. Ovlivňují ji zejména :

  • změny ve větrání,

  • změny v celkovém přísunu radonu,

  • Meteorologické podmínky.

Kolísání koncentrace radon v průběhu dne

Záznam koncentrace radonu pochází z kanceláře. Povšimněte si periodického nárůstu koncentrace radonu přes noc a jeho rychlé vyvětrání při příchodu do zaměstnání otevřením okna. Koncentrace radonu také silně narostla přes víkend, kdy byla kancelář zcela uzavřena.

Image
Změny koncentrace radonu v závislosti na chování uživatele

 

 

Kolísání koncentrace radonu v průběhu roku a mezi lety

Obrázek ukazuje klasický nárůst koncentrace radonu v objektu přes zimní období, kdy díky vytápení roste teplotní rozdíl mezi domem a podložím a umožňuje tak aktivní nasávání radonu do objektu. Zajímavá je i variace koncentrace mezi lety.

Image
Změna koncentrace radonu v průběhu roku a mezi lety

 

 

Z důvodu značného kolísání koncentrací radonu v domě se doporučuje dům posuzovat přednostně podle dlouhodobého měření průměrné koncentrace radonu, krátkodobá měření se doporučuje provádět spíše v topném období a za omezeného větrání.