Podmínky měření

Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů v balené vodě se provádí za těchto podmínek:

Vzorky

Odběr vzorků, jejich úpravu a dopravu na měřící pracoviště zajišťuje zadavatel zkoušky. Vzorky pro stanovení objemové aktivity radonu se odebírají do plastových měřících nádob poskytnutých měřícím pracovištěm. Nádoba se plní po okraj malým proudem vody tak, aby nedocházelo k rozstřikování a ke ztrátě radonu. Ihned po naplnění se vzorkovnice těsně uzavře šroubovým uzávěrem. Vzorek se nekonzervuje. Na měřící pracoviště se předá nebo odešle nejpozději do 4 dnů od odběru. Měřící nádoby jsou obvykle označené číslem. V tom případě není třeba je dále popisovat údaji o vzorku, postačí uvést číslo vzorkovnice v dokumentaci ke vzorku.

Vzorky pro stanovení ostatních ukazatelů se odebírají do čistě vymytých plastových nádob vhodného objemu (vzorkovnice se vymyje horkou vodou, vypláchne kyselinou chlorovodíkovou zředěnou (1 + 5) a destilovanou vodou). Pro základní rozbor postačí vzorek o objemu 5 litrů, pro úplný nebo doplňující rozbor postačí vzorek o objemu 10 litrů. Vzorky přírodní minerální vody se konzervují ochlazením na teplotu cca 4 °C. Ostatní vzorky se co nejdříve po odběru konzervují přidáním kyseliny dusičné p.a. zředěné (1 + 1) v množství 10 ml na litr vzorku. Na měřící pracoviště se vzorek předá nebo odešle nejpozději do 4 dnů od odběru. Vzorky není třeba konzervovat, pokud budou na měřící pracoviště předány ještě v den odběru, nejpozději do 13:00 hodin. V případě současného předávání více vzorků musí být každý z nich identifikovatelně označen, aby byla vyloučena možnost jejich záměny.

Alternativně je možné po dohodě s měřícím pracovištěm odebrat a dodat vzorky v originálním plastovém balení, ve kterém jsou výrobky uváděny do oběhu.

 

Dokumentace

Ke každému vzorku je třeba vyplnit a přiložit záznam o odběru vzorku nebo alespoň průvodní list vzorku. Pokud se jedná o systematické měření a hodnocení ve smyslu platné legislativy, jehož výsledky předkládá dodavatel vody Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost, musí být podle požadavků úřadu vždy se vzorkem dodán vyplněný záznam o odběru.

Při tisku formuláře se doporučuje použít tisk na obě strany.
 

Měření

Měření obsahu přírodních radionuklidů ve vzorku se provádí s použitím radiochemických, radiometrických, alfaspektrometrických nebo gamaspektrometrických metod. Obvyklá doba od přijetí vzorku do odeslání protokolu je v případě základního rozboru 2 až 3 týdny, maximální doba činí 5 týdnů. Obvyklá doba od přijetí vzorku do odeslání protokolu je v případě úplného nebo doplňujícího rozboru 4 až 6 týdnů, maximální doba činí 10 týdnů.

 

Protokol

Na každý změřený vzorek vyhotoví měřící pracoviště protokol o zkoušce. Součástí protokolu je odborné stanovisko, které obsahuje hodnocení výsledků měření ve vztahu k referenční úrovni, vyšetřovací úrovni nebo nejvyšší přípustné hodnotě obsahu přírodních radionuklidů (viz legislativa). Pokud zadavatel zkoušky nestanoví jinak, vyhotovuje se protokol ve dvou výtiscích – jeden výtisk pro zadavatele zkoušky, druhý výtisk pro měřící pracoviště. Protokoly o zkoušce jsou odesílány standardně v elektronické formě na email nebo do datové schránky zákazníka. V případě zájmu je možné zaslat protokoly i poštou jako obyčejnou listovní zásilku.

 

Cena

Cena za měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vzorku závisí na rozsahu rozboru. Je uvedena pro jednotlivé měřené ukazatele v aktuálním ceníku služeb.

 

Objednávka

Objednávka měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů v balené vodě by měla být vystavena na Státní ústav radiační ochrany, v.v.i., Bartoškova 28, 140 00 Praha 4 a předána nebo odeslána na příslušné měřící pracoviště. V objednávce je třeba specifikovat počet vzorků nebo časové období, jehož se objednávka týká.