Reference

Státní ústav radiační ochrany, veřejná výzkumná instituce, je akreditován Českým instutem pro akreditaci jako zkušební laboratoř č. 1479.

Ústav má povolení k měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě vydané rozhodnutím Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ze dne 9. února 2011, pod č.j. SÚJB / RCHK/3194/2011 s platností na dobu neurčitou.

Při měření jsou používány převážně zkušební postupy akreditované Českým institutem pro akreditaci. Pro měření objemových aktivit radionuklidů jsou používána výhradně měřící zařízení metrologicky ověřená Českým metrologickým institutem.

Na každém z měřících pracovišť je osoba se zvláštní odbornou způsobilostí pro měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě, udělenou rozhodnutím Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Měřící pracoviště se účastní mezilaboratorního porovnávání zkoušek v oblasti měření přírodních radionuklidů.