Legislativa

Požadavky na měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě pro veřejnou potřebu a pro dodávání balené vody na trh v ČR jsou stanoveny v § 100 zákona č. 263/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, takto:

Výrobci a dovozci balené vody a dodavatelé pitné vody jsou povinni zajistit systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů a v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, vést o výsledcích evidenci a oznamovat tyto údaje Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost. Výsledky měření jsou povinni výrobci a dovozci na vyžádání poskytnout veřejnosti.

Pro balenou vodu, kromě vody, která je přírodním léčivým zdrojem, a pro pitnou vodu platí, že se nesmí uvádět do oběhu respektive dodávat k veřejnému zásobování pokud obsah přírodních radionuklidů překročí směrné hodnoty stanovené prováděcím právním předpisem, s výjimkou případů, kdy náklady spojené se zásahem ke snížení obsahu radionuklidů by byly prokazatelně vyšší než rizika zdravotní újmy.

Požadavky atomového zákona specifikuje prováděcí předpis - vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje, ve znění pozdějších předpisů, v § 98 až §101 a příloze č. 27.

 

Další informace k uvedené problematice jsou obsaženy v dokumentu „Doporučení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost pro měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě pro veřejnou potřebu a v balené vodě vydaném v listopadu 2017. Jsou zde uvedeny požadavky na odběr, úpravu a měření vzorků, na související dokumentaci a na hodnocení výsledků měření. Doporučení také obsahuje pokyny pro postup v situacích, kdy výsledky měření vzorku převyšují referenční úroveň, vyšetřovací úroveň nebo nejvyšší přípustnou hodnotu. Dokument je možno nalézt na adrese www.sujb.cz v rubrice Dokumenty a publikace – Publikace SÚJB – Vydáno v roce 2017.