Monitorování radionuklidů v ovzduší

Radionuklidy v ovzduší jsou monitorovány v tzv. měřících místech kontaminace ovzduší (MMKO) vybavených zařízeními pro odběr aerosolu s průtoky v rozmezí 40 - 900 m3/h.

Výsledky týdenního monitorování jsou zveřejňovány obvykle do týdne po skončení odběru.

Teritoriální síť se skládá z 10 MMKO provozovaných RC SÚJB, SÚRO a ČHMÚ.

Lokální sítě MMKO provozuje Laboratoř radiační kontroly okolí (LRKO) JE Dukovany na 6 stanicích a LRKO JE Temelín  na 7 stanicích.

 

Úkolem sítě je vzhledem k její velké citlivosti spolu se sítí včasného zjištění monitorovat i malé kvalitativní a kvantitativní změny obsahu umělých radionuklidů v  atmosféře a sledovat dlouhodobé časové průběhy, na jejichž základě lze odhadnout radiační zátěž obyvatelstva z inhalace. Filtr s kontinuálně odebíraným aerosolem je měněn zpravidla v  týdenních intervalech a následně měřen pomocí polovodičové spektrometrie gama. Ve spektrech je identifikovatelné dlouhodobě v nízkých aktivitách umělé 137Cs a přírodní radionuklidy 7Be, které je kosmogenního původu, a 210Pb, které je produktem přeměny přírodního 222Rn. Přírodní radionuklidy jsou hodnoceny hlavně z  důvodu ověřování správnosti měření jednotlivých laboratoří RMS. 137Cs v aerosolu pochází z globálního spadu, který je důsledkem dřívějších zkoušek jaderných zbraní v atmosféře a havárie JE v Černobylu; příspěvek z havarované JE ve Fukušimě k měřené aktivitě je, kromě měsíců března až května 2011, zanedbatelný. V období březen-květen 2011 byly detekovány i radionuklidy 134Cs a 131I, jejichž původ byl také v JE Fukušima.

 

Ve čtvrtletních spojených vzorcích filtrů z MMKO Praha jsou po radiochemickém zpracování stanovovány další radionuklidy: pomocí měření záření beta 90Sr a pomocí spektrometrie alfa 238Pu a 239, 240Pu.

Dalšími radionuklidy, jejichž obsah v ovzduší je v MMKO Praha sledován je 85Kr  (jeho hlavním zdrojem jsou závody na přepracování jaderného paliva a v minulosti i zkoušky jaderných zbraní; v malé míře se vyskytuje též ve výpustech jaderných elektráren) a 14C (jeho přírodní rovnovážná koncentrace v atmosféře, kde kontinuálně vzniká účinkem neutronové složky kosmického  záření  na   atmosférický dusík, byla  navýšena zkouškami jaderných zbraní; v současné době jsou zdrojem antropogenního 14C zejména jaderně energetická zařízení, kde vzniká aktivací v jaderných reaktorech). 14C je odebírán a analyzován pracovníky SÚRO a ODZ ÚJF AV ČR, 85Kr pracovníky ODZ ÚJF AV ČR.

Obrázky:

Časový průběh průměrných měsíčních objemových aktivit 137Cs, 7Be a  210Pb ve vzdušném aerosolu a 85Kr v ovzduší sledovaný od roku 1986 na MMKO v Praze. Je zde patrný dlouhodobý, v současné době velice pozvolný, pokles objemové aktivity 137Cs a také sezónní variace obsahu 7Be v průběhu roku. 85Kr je odebírán a analyzován pracovníky ODZ ÚJF AV ČR.

Aktuální průměrná objemová aktivita 137Cs, 131I, 7Be a 210Pb v posledním období.

Výsledky týdenního monitorování jsou zveřejňovány obvykle do týdne po skončení odběru.