Nacházíte se zde: Úvod / Radiační monitorovací síť / Radionuklidy v ovzduší / Měsíční hodnoty

Měsíční hodnoty

Průměrné měsíční hodnoty objemové aktivity 137Cs, 7Be a 210Pb ve vzdušném aerosolu naměřené v lokalitě SÚRO Praha

měsíční hodnoty

Poznámka:

  • Výraz 1E-x znamená 10-x (tj. např. 1E-3 je 10-3, tj. 0,001)
  • Obrázek je aktualizován po vydání "Zprávy o radiační situaci v ČR" na adrese www.sujb.cz, která je součástí "Zprávy o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost"

 

 

Objemová aktivita 137Cs je v současné době dána především resuspenzí původního spadu z půdního povrchu. Její hodnota se nyní pohybuje okolo 1 µBq/m3. Část aktivity 137Cs pochází z globálního spadu, který je důsledkem dřívějších zkoušek jaderných zbraní v atmosféře, část pochází z havárie jaderné elektrárny v Černobylu. Kromě 137Cs se v atmosféře vyskytuje 7Be, které je kosmogenního původu a vykazuje typické sezónní variace dané charakterem vzdušného proudění v průběhu každého roku. Průměrná hodnota objemové aktivity je okolo 3000 µBq/m3. Třetím sledovaným radionuklidem je 210Pb, které je produktem přeměny 222Rn. Jeho průměrná dlouhodobá hodnota činí přibližně 500 µBq/m3.

Několikaměsíční zvýšení objemové aktivity v roce 2011 bylo způsobeno průchodem kontaminované vzdušiny z havarované JE Fukušima přes území ČR.

Na měřícím místě (MM) SÚRO v Praze byla za odběrové období 16. - 23.11.2012  naměřena zvýšená hodnota aktivity 137Cs v ovzduší, která se promítla i do měsíčního průměru. Tato hodnota je zcela ojedinělá - nejen, že  na filtrech z jiných  MM RMS  ČR v uvedeném období  zvýšená hodnota nebyla zjištěna, ale ani na MM SÚRO  za období před 16.11.2012 a rovněž za období po 23.11.2012 nebylo již  podobné zvýšení aktivity 137Cs detekováno. Příčina uvedeného zvýšení nebyla objasněna. Je však třeba zdůraznit (viz obrázky), že naměřená hodnota aktivity 137Cs v ovzduší je mnohanásobně nižší než aktivity přírodních radionuklidů běžně se v ovzduší vyskytující (7Be, 210Pb). Rovněž je třeba zdůraznit, že i když uvedená hodnota je srovnatelná s maximální naměřenou hodnotou aktivity v ovzduší v době, kdy do ČR dorazily vzdušné hmoty kontaminované při havárii JE Fukušima na jaře roku 2011, tento případ byl zcela odlišný. Jednak  nebyl, na rozdíl od úniku z JE Fukušima, naměřen jiný radionuklid než 137Cs (např. 131I), takže lze usuzovat na to, že nedošlo k úniku z jaderného zařízení. Podobně doba trvání zvýšené aktivity v ovzduší byla na rozdíl od havárie JE Fukušima krátkodobá.  Uvedený případ lze  přirovnat spíše ke zvýšení aktivity 131I zjištěnému MM RMS ČR ve 4. čtvrtletí roku 2011, jehož příčinou byly úniky z výrobního závodu v Maďarsku. I v daném případě mohlo jít o únik aktivity při výrobě 137Cs zářičů, či o úniky při roztavení takového zářiče, pokud se dostal do šrotu a následně do huti. Takové případy, bohužel, byly v minulosti v řadě zemí zaznamenány. Pro připomenutí objemové aktivity vzduchu, které přišly na naše území v důsledku černobylské havárie v dubnu až květnu 1986, dosahovaly denních průměrných hodnot desítek až stovek Bq/m3.

Průměrné měsíční hodnoty objemové aktivity 85Kr v ovzduší v Praze

Průměrné měsíční hodnoty objemové včetně 85Kr

Aktivita 85Kr v ovzduší pochází ze zkoušek jaderných zbraní v atmosféře, ze závodů na přepracování jaderného paliva a v malé míře též z výpustí jaderných elektráren. Jde o jeden z tzv. globálních radionuklidů, které přispívají k ozáření populace více méně rovnoměrně po celém světě. Hodnota jeho objemové aktivity mírně vzrůstá.