Měsíční hodnoty

Průměrné měsíční hodnoty objemové aktivity 137Cs, 7Be a 210Pb ve vzdušném aerosolu naměřené v lokalitě SÚRO Praha

 

Image

Poznámka:

  • Výraz 1E-x znamená 10-x (tj. např. 1E-3 je 10-3, tj. 0,001)
  • Obrázek je aktualizován po vydání "Zprávy o radiační situaci v ČR" na adrese www.sujb.cz, která je součástí "Zprávy o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost"

 

Objemová aktivita 137Cs je v současné době dána především resuspenzí původního spadu z půdního povrchu. Její hodnota se nyní pohybuje většinou pod 1 µBq/m3. Část aktivity 137Cs pochází z globálního spadu, který je důsledkem dřívějších zkoušek jaderných zbraní v atmosféře, část pochází z havárie jaderné elektrárny v Černobylu. Kromě 137Cs se v atmosféře vyskytuje 7Be, které je kosmogenního původu a vykazuje typické sezónní variace dané charakterem vzdušného proudění v průběhu každého roku. Průměrná hodnota objemové aktivity je okolo 3000 µBq/m3. Třetím sledovaným radionuklidem je 210Pb, které je produktem přeměny 222Rn. Jeho průměrná dlouhodobá hodnota činí přibližně 500 µBq/m3.

Několikaměsíční zvýšení objemové aktivity v roce 2011 bylo způsobeno průchodem kontaminované vzdušiny z havarované JE Fukušima přes území ČR. Pro připomenutí objemové aktivity vzduchu, které přišly na naše území v důsledku černobylské havárie v dubnu až květnu 1986, dosahovaly denních průměrných hodnot desítek až stovek Bq/m3.