Rozhodnutí SÚJB pro činnosti na pracovištích SÚRO, v.v.i.

Rozhodnutí SÚJB 1536/2021 – vydáno dne 19.01.2021. Povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření v rozsahu používání ZIZ a hodnocení vlastností ZIZ.

Rozhodnutí SÚJB 17740/2018 – vydáno dne 02.11.2018. Povolení provádění služeb významných z hlediska radiační ochrany – měření a hodnocení ozáření z přírodních radionuklidů, včetně měření a hodnocení výskytu radonu a produktů přeměny radonu ve stavbách a stanovení radonového indexu pozemku, měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech a ve vodě, měření a hodnocení obsahu radionuklidů v radioaktivní látce uvolňované z pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření.

Rozhodnutí SÚJB 19118/2022 – vydáno dne 08.08.2022. Povolení k provádění služeb významných z hlediska radiační ochrany v rozsahu monitorování pracoviště III. a IV. kategorie nebo jeho výpustí a okolí.

Rozhodnutí SÚJB 3222/2021 – vydáno dne 12.02.2021. Schválení dokumentace "Směrnice pro evidenci a kontrolu jaderných materiálů ze dne 3. února 2021" a zároveň povolení k nakládání s jadernými materiály.

Schválení revize Směrnice pro evidenci a kontrolu jaderných materiálů s účinností ode dne 24. 4. 2023.

Rozhodnutí SÚJB 8836/2023 – vydáno dne 18.04.2023. Schválení dokumentace "Směrnice pro evidenci a kontrolu jaderných materiálů s účinností ode dne 24. 4. 2023".

Rozhodnutí SÚJB 11709/2016 – vydáno dne 25.05.2016. Povolení k provádění služby osobní dozimetrie v rozsahu monitorování osobních dávek z externího ozáření pro zaměstnance systémem TLD Harshaw 6600, monitorování vnitřní kontaminace a stanovení úvazku efektivní dávky.

Rozhodnutí SÚJB 9555/2022 – vydáno dne 01.04.2022. Pořádání kurzů odborné přípravy a další odborné přípravy pro vybrané pracovníky pro činnosti: vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany, hodnocení vlastností zdrojů, řízení vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany.

Rozhodnutí SÚJB 15844/2021 – vydáno dne 01.07.2021. Pořádání e-learningové přípravy fyzické osoby zajišťující radiační ochranu registranta používajícího zubní rentgenová zařízení.

Rozhodnutí SÚJB 24539/2023 – vydáno dne 17.10.2023. Příprava fyzické osoby zajišťující radiační ochranu registranta, který používá rentgenový kostní denzitometr nebo veterinární rentgenové zařízení