Plán genderové rovnosti

Plán genderové rovnosti, který je nástrojem k systematickému řešení genderových otázek, je zde ke stažení.

Cílem plánu genderové rovnosti pro období 2022-2026 je udržovat a dále posilovat aktivity SÚRO, v. v. i. v oblasti rovných příležitostí. SÚRO se zavazuje ke genderové rovnosti a sociální odpovědnosti v rámci své komunity i v širším prostředí. Pravidelná analýza dat zahrnující informace o zastoupení pohlaví, věku, typu a výši úvazku, mzdy a dalších ukazatelů u zaměstnankyň a zaměstnanců poskytuje informace o dynamice vývoje genderové rovnosti. Při vytváření genderových pravidel je brán ohled na specifika práce a výzkumu v radiační ochraně, i k rozdílným biologickým a sociálním rysům žen a mužů. Na principech vzájemného respektu není tolerováno jakékoliv násilí, včetně násilí na základě pohlaví či přímo sexuálního obtěžování.

Kontaktní osoba: Ing. Martina Hudečková