Odborná činnost ústavu

Mezi nejvýznamnější odborné činnosti ústavu patří

  • zajištění činnosti radiační monitorovací sítě (RMS) České republiky - mj. sítě včasného zjištění s kontinuálním měřením v cca 50 měřicích místech, teritoriální sítě TLD s čtvrtletním měřením v celkem 184 monitorovacích bodech, měřicích míst kontaminace ovzduší a analýzy vzorků složek životního prostředí. Více informací najdete v sekci RMS
  • činnost mobilní skupiny pro analýzu radiačních nehod a mimořádných událostí v terénu
  • systematické vyhledávání budov se zvýšenou koncentrací radonu v ČR, a vedení centrálních databází (radon v budovách, přírodní radionuklidy ve stavebních materiálech, přírodní radionuklidy ve vodě dodávané do veřejných vodovodů) pro hodnocení expozice obyvatelstva ionizujícímu záření: (podrobnosti v sekci "Přírodní zdroje"
  • expertní činnost zejména v oblastech:
    vypracování odborných zpráv, odborné posuzování podkladů s vypracováním stanovisek, spoluúčast v auditorské činnosti v radiační ochraně, poskytování konzultací, provádění laboratorních expertíz a terénních měření a šetření, hodnocení radiační ochrany v oblasti lékařského ozáření (v SÚRO pracují dvě expertní skupiny - pro radiodiagnostiku a radioterapii).