Technické a materiální vybavení ústavu

Ústav má rozsáhlé unikátní přístrojové vybavení, umožňující provádět vysoce specializované analýzy v oboru radiační ochrany.

K základnímu vybavení ústavu patří především :

 • vybavení měřicích míst Sítě včasného zjištění (SVZ) RMS ČR (měřicí zařízení pro měření příkonu fotonového dávkového ekvivalentu, software a komunikační prostředky pro přenos dat z měřicích míst na centrální pracoviště a dále pracovníkům vyhodnocujícím radiační situaci a pro řízení činnosti SVZ systémem vzdáleného přístupu)
 • celotělový počítač vybavený scintilační i polovodičovou spektrometriií (pro měření radionuklidů in vivo v lidském těle - včetně radionuklidů s nízkými energiemi gama) a kalibračním fantomem lidského těla, uznávaným EU jako standardní (fantom "Igor")
 • laboratoř pro spektrometrii gama (s 8 spektrometrickými trasami s polovodičovými HPGe detektory v nízkopozaďových stíněních)
 • laboratoř pro spektrometrii alfa a beta (vč. kapalinového spektrometru s velmi nízkým pozadím)
 • radiochemická laboratoř pro analýzu umělých radionuklidů vč. transuranů
 • speciální odběrová zařízení pro odběr vzorků radionuklidů ze vzduchu (kaskádní impaktor, velkoobjemová odběrová zařízení pro aerosoly a plynné formy jódu, přenosné odběrové zařízené pro odběr aerosolů a jódu, tlakové lahve pro odběr vzácných plynů, zařízení pro odběr spadů)
 • laboratoř pro TL dozimetrii (vybavená automatickým i manuálním TLD měřícím systémem a laserovým denzitometrem)
 • speciální přístrojové a programové vybavení mobilní skupiny pro úkoly spojené s terénním havarijním monitorováním a analýzou mimořádných událostí:
  měření dávkového příkonu na místě; automatizované kontinuální měření dávkového příkonu vázané na simultánní stanovení kartografické souřadnice pro mapování radiační situace během jízdy v automobilu či za letu ve vrtulníku; terénní spektrometrie gama pro identifikaci radionuklidů a kvantitativní stanovení jejich aktivity s korekcemi pro různé distribuce v povrchové vrstvě terénu; přístrojové vybavení pro leteckou spektrometrii; soupravy pro odběry půdy; zařízení a software pro kompenzaci dávek TL dozimetrů získaných během jejich rozvozu a svozu z centrální laboratoře do měřících stanovišť teritoriální TLD sítě.
 • RTG laboratoř vybavená technickým rentgenem Seifert US 2 (kerma ve vzduchu a expozice v rozsahu 10 kV - 350 kV v oblasti záření X energií od 0,8 do 40 fj), diagnostickým rentgenem MP 15, zubním rentgenem Planmeca a kobaltovými a cesiovými zdroji
 • soubor měřidel pro nezávislé ověřování vybraných parametrů a pro provádění zkoušek zdrojů ionizujícího záření používaných v radiodiagnostice ("QC kit pro rtg")
 • soubor měřidel pro nezávislé ověřování vybraných parametrů a pro provádění zkoušek zdrojů ionizujícího záření používaných v oblasti radioterapie ("QC kit pro RT")
 • mezinárodně navázané etalonážní zařízení Rn a kalibrační systém pro porovnání integrálních i kontinuálních monitorů Rn
 • speciální vybavení mobilní skupiny pro tzv. radonovou diagnostiku (terénní detekční systém pro měření Rn a v objektech a pro analýzu zdrojů Rn v budovách)
 • radiochemická a spektrometrická laboratoř pro analýzu přírodních radionuklidů ve vzorcích prostředí