Program zasedání 25. 10. 2018

  1. Přijetí nového člena PSNM  - MUDr. David Zogala
  2. Informace o vzniku a činnosti pracovní skupiny ČSNM pro řešení klinických indikací dozimetrie a navržených dozimetrických postupů
  3. Aktualizace doporučení „požadavky SÚJB při provádění paliativní terapie na pracovištích NM“ – aktuální stav a problematika doporučení
  4. Problematika užití starších typů radiofarmak využívajících 201Tl, 111In atp.: ALARA x úhrady (zdůvodnění, informování pacientů o možnosti vyšetření s nižší radiační zátěží)
  5. Použití, ověřování a nastavení měřičů aktivity pro měření aktivit beta zářičů
  6. Požadavky na ověřování a plánování ověřování zásahových instrukcí a havarijního řádu – vyjádření ke způsobu provedení „ověření“ zásahových instrukcí – ztráta ZIZ, požár, únik ZIZ, kontaminace aj.
  7. Různé