Dokumenty vztahující se k problematice lékařského ozáření

Rentgen bulletiny:

zásady postupu lékaře při indikaci, typické hodnoty efektivních dávek

technická opatření vedoucí ke snížení dávek, jak chápat optimalizaci ozáření pacienta

radiační ochrana a mamografický screening, požadavky na mamografické zařízení screeningového pracoviš

míra ozáření osob, ochranné pomůcky proti nežádoucímu ozáření

radiolog a snímkování nezralých novorozenců, splnění podmínek a požadavků optimalizace, stanovení a hodnocení dávek, návrh metodického listu pro snímkování plic novorozenců

velikosti orgánových dávek záření při CT vyšetření, ionizující záření a míra rizika, hodnocení rizika CT rentgenového vyšetření

osobní dozimetrie

radiobiologie malých dávek ionizujícího záření, použití lékařského ozáření a jeho přínos, radiační rizika z CT vyšetření, hodnocení rizika ozáření těhotných pacientek

 

Další soubory s problematikou lékařského ozáření jsou zde.