Dokumenty vztahující se k problematice lékařského ozáření

 

  • Rentgen bulletin září 2001 Riziko nebo přínos pro pacienta, zásady postupu lékaře při indikaci, typické hodnoty efektivních dávek
  • Rentgen bulletin červen 2002 Od kontroly až po registr, technická opatření vedoucí ke snížení dávek, jak chápat optimalizaci ozáření pacienta
  • Rentgen bulletin červen 2005 Máme evropskou úroveň, radiační ochrana a mamografický screening, Požadavky na mamografické zařízení screeningového pracoviš
  • Rentgen bulletin srpen 2006 Rizika únosná avšak nezanedbatelná, míra ozáření osob, ochranné pomůcky proti nežádoucímu ozáření
  • Rentgen bulletin prosinec 2007 Radiační ochrana novorozenců, radiolog a snímkování nezralých novorozenců, splnění podmínek a požadavků optimalizace, stanovení a hodnocení dávek, návrh metodického listu pro snímkování plic novorozenců
  • Rentgen bulletin září 2009 Přínos nadále převažuje, velikosti orgánových dávek záření při CT vyšetření, ionizující záření a míra rizika, hodnocení rizika CT rentgenového vyšetření
  • Rentgen bulletin duben 2012 Profesní ozáření radiačních pracovníků ve zdravotnictví, osobní dozimetrie
  • Rentgen bulletin červen 2016 Otázka malých dávek při lékařském ozáření, radiobiologie malých dávek ionizujícího záření, použití lékařského ozáření a jeho přínos, radiační rizika z CT vyšetření, Hodnocení rizika ozáření těhotných pacientek