Praktická ujednání pro spolupráci mezi MAAE a SÚRO

MAAE a Státní ústav radiační ochrany České republiky (SÚRO) odsouhlasily praktická ujednání dne 16. září 2015 ve Vídni. Ujednání podepsal náměstek generálního ředitele MAAE, Denis Flory a ředitel SÚRO, Zdeněk Rozlívka.

Praktická ujednání vymezují rámec pro spolupráci mezi MAAE a SÚRO v oblasti technických služeb pro radiační bezpečnost. Primárním uživatelem ujednání bude skupina individuálního monitoringu MAAE v útvaru technických služeb pro radiační bezpečnost. Cílem je zajistit záložní zdroje na místě a zdroje pro plynulé monitorování při běžné a mimořádné radiační situaci.

 

Spolupráce zahrnuje následující činnosti:

  • Osobní monitorování pro vyhodnocení pracovního ozáření vnějšími zdroji fotonového, neutronového a beta záření (dozimetrie celého těla, končetin a oční čočky)

  • zajištění služeb pro ozáření, kalibraci a ověřování vybavení a dozimetrů v SSDL (Systems and Software Development Laboratory) SÚRO zařízeních

  • podpora a spolupráce při měření na celotělovém počítači (vysokoenergetické fotony s energií nad 100 keV a nízkoenergetické fotony pod 100 keV)

  • podpora a spolupráce při měření nepřímými metodami alfa, beta a gama zářičů pomocí lidských výměšků (vzorků moče, výkalů, slin a výtoku z nosu)

  • podpora a spolupráce při hodnocení dávek při rutinním a mimořádném monitorování (včetně sledování překročení dávkových limitů)

  • podpora a spolupráce v oblasti navrhování a potenciálního zdokonalování systému řízení jakosti

  • podpora a spolupráce v oblasti simulace a modelování aplikovaného pro celotělové počítání a vnitřní dozimetrii

  • celotělové sčítání a spolupráce v oblasti retrospektivní dozimetrie; měření radonu a jeho produktů a dozimetrie; rozvoj národních radonových strategií a výzkum týkající se aplikací, které by mohly být akreditované, atd.

nsrw-suro2_0