Nacházíte se zde: Úvod / Produkty, služby, akreditace

Produkty a služby

Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. nabízí služby v oblasti ionizujícího záření pro podniky i veřejnost.

Nabízíme měření radioaktivity ve výrobcích, surovinách, stavebních a odpadových materiálech, v potravinách (v mase, ovoci, zelenině, mléce, obilí, bramborách, lesních plodech a v dalších), ve vodě a dalších složkách životního prostředí, v lidském těle.

Měření nabízíme jak akreditovanými metodami (viz sekce Systém kvality) tak i neakreditovanými.

Pro objednání služeb prosím kontaktujte naše ústředí v Praze nebo pobočky v Hradci Králové a Ostravě (kontakty najdete v sekci O SÚRO, v.v.i. & kontakty).

Nabídka služeb se řídí platným obchodním zákoníkem, ceníkem služeb a pravidly pro reklamaci.

Od 1 . ledna 2015 platí ceník za služby, které SÚRO, v.v.i., poskytuje, se změnou uskutečněnou k 1 .11 .2016.

Ceník služeb 2015 - zde

Na služby, které SÚRO, v.v.i., poskytuje, je možné uplatnit reklamaci podle těchto pravidel.

Pravidla pro reklamaci - zde

 Z nabídky našich služeb vyjímáme:

 • Stanovení radionuklidů spektrometrií záření gama
 • Stanovení celkové objemové aktivity alfa nebo beta ve vodě
 • Stanovení objemové aktivity radionuklidů ve vodě (222Rn , 226Ra, 224Ra, 228Ra, 228Th, 230Th,a 232Th , 210Po , 210Pb, 90Sr, 239Pu, 241Am, 14C)
 • Stanovení objemové aktivity 90Sr v mléčných výrobcích a jiných materiálech
 • Stanovení koncentrace uranu ve vodě
 • Stanovení aktivity 241Am v moči
 • Stanovení objemové aktivity 3H ve vodě, ve vzdušné vlhkosti
 • Stanovení vnitřního ozáření osob měřením objemové aktivity 3H v moči
 • Stanovení obsahu radionuklidů v těle osoby měřením na celotělovém počítači metodou spektrometrie záření gama
 • Měřením štítné žlázy na přítomnost izotopů jódu
 • Stanovení obsahu radionuklidů metodou spektrometrie záření gama v exkretech
 • Stanovení úvazku efektivní dávky z jednoho měření (měření na celotělovém počítači, štítné žlázy nebo vzorku exkret)
 • Stanovení povrchové kontaminace metodou měření celkové alfa nebo beta aktivity v otěrech
 • TLD audit v radioterapii :
  • kontrola kalibrace jednoho svazku,
  • kontrola vypočtené dávkové distribuce s využitím víceúčelového fantomu, pro jeden svazek
  • kontrola vypočtených dávek pro lineární urychlovače s vícelamelovým kolimátorem, pro jeden svazek
 • Stanovení dozimetrické veličiny (HX, H*(10), H‘(0.07), Hp(10), Hp(0.07)) pomocí TLD
 • Nezávislá prověrka v dentální radiodiagnostice (TLD audit)
 • Provedení křížové kalibrace planparalelní ionizační komory v elektronovém svazku
 • Stanovení orgánových dávek z verifikačních metod radioterapie a z terapeutického ozáření pomocí antropomorfního fantomu
 • Stanovení zeslabovací schopnosti materiálu iontometrickou metodou ve svazcích rentgenového záření
 • Stanovení kermy ve vzduchu a příkonu kermy ve vzduchu iontometrickou metodou ve svazcích rentgenového záření přístroje
 • Stanovení časových průběhů objemové aktivity radonu s využitím kontinuálních monitorů
 • Stanovení časového průměru objemové aktivity (koncentrace) radonu
Systém kvality

je založen především na akreditaci Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

SÚRO v.v.i. je akreditován:

 • Zkušební laboratoř č. 1479
 • Kalibrační laboratoř č. 2391