Nacházíte se zde: Úvod / Produkty, služby, akreditace / Vzdělávání - kurzy / Náplň a rozsah kurzů

Náplň a rozsah kurzů

Náplň a rozsah kurzů radiační ochrany pro vybrané pracovníky organizované v souladu s Atomovým zákonem

Základní kurz radiační ochrany je třídenní - 25 vyučovacích hodin.

Náplň kurzu vychází z požadavků legislativy České republiky a je součástí dokumentace SÚRO v. v. i.,  pro tyto kurzy.

V rámci základního kurzu jsou pokryta následující témata radiační ochrany:

 • Společná sekce pro všechny účastníky a typy  kurzů:
  • Přehled zdrojů ozáření populace
  • Koncepce radiační ochrany,  principy radiační ochrany, usměrňování ozáření
  • Radiobiologické podklady radiační ochrany, deterministické a stochastické účinky, zdravotní újma, riziko a jeho hodnocení
  • Fyzikální základy pro potřeby radiační ochrany, interakce ionizujícího záření, veličiny a jednotky, detekce ionizujícího záření
  • Hodnocení zevního a vnitřního ozáření a způsoby ochrany
  • Základní dokumenty a právní předpisy v oblasti radiační ochrany, Atomový zákon a navazující předpisy,  klasifikace zdrojů, pracovišť a pracovníků, obecné požadavky, rozdělení zdrojů, pracovišť,  pracovníků, kontrolované a sledované pásmo,  limity dávek, získání povolení k činnostem, úloha  osob vykonávajících činnosti důležité z hlediska RO, získání ZOZ,  dovoz – vývoz
  • Požadavky státního dozoru, systémy evidencí veličin, parametrů a skutečností důležitých z hlediska radiační ochrany, problematika externích pracovníků
  • Mimořádné události, havarijní připravenost,  havarijní  postupy,  nápravná opatření, analýza nehod
  • Zdravotní péče o pracovníky se zdroji záření, postup při zabezpečení zdravotní péče při radiačních nehodách a mimořádných událostech
  • Systém zabezpečení jakosti, jeho kontrola, systém auditů
 • Na společnou sekci navazuje výuka v jedné ze tří volitelných sekcí podle zaměření účastníka kurzu
  • I. Průmyslové zdroje a ostatní činnosti podle Atomového zákona (včetně hodnocení průmyslových zdrojů ionizujícího záření)
  • II. Lékařské ozáření (včetně hodnocení zdrojů ionizujícího záření užívaných k lékařskému ozáření)
  • III. Služby významné z hlediska radiační ochrany: Monitorování podle programu monitorování na pracovištích III. a IV. kategorie

   

 • Na zvolenou sekci navazují praktické předměty

      Měření ionizujícího záření a hodnocení míry vnějšího a vnitřního ozáření 

 • Kurz končí opakováním a shrnutím nejdůležitější problematiky radiační ochrany a orientačním testem


  Při přípravě náplně přednášek a praktických cvičení, které jsou zařazeny do výuky v dělených volitelných sekcích, je možné respektovat potřeby účastníků v dané sekci. Podmínkou je, že zájem skupiny bude homogenní  a bude specifikován současně s podáním závazné přihlášky.

  Zájem o rozšíření kurzu musí být  specifikován současně s podáním závazné přihlášky

  Účastníkům kurzu budou poskytnuty studijní materiály ve  formě tištěných, nebo elektronických podkladů jednotlivých prezentací.