Nacházíte se zde: Úvod / Produkty, služby, akreditace / Rozbory pitné vody / Legislativa

Legislativa

Požadavky na měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě dodávané k veřejnému zásobování pitnou vodou jsou stanoveny v § 6 odst. 6 zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů takto:

Dodavatelé vody určené k veřejnému zásobování pitnou vodou jsou povinni zajistit systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů a v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem vést o výsledcích evidenci a oznamovat tyto údaje Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost. Výsledky měření jsou povinni dodavatelé na vyžádání poskytnout veřejnosti. Pitná voda se nesmí dodávat k veřejnému zásobování pitnou vodou, pokud

  1. obsah přírodních radionuklidů překročí mezní hodnoty stanovené prováděcím právním předpisem, nebo

  2. obsah přírodních radionuklidů překročí směrné hodnoty stanovené prováděcím právním předpisem, s výjimkou případů, kdy náklady spojené se zásahem ke snížení obsahu radionuklidů by byly prokazatelně vyšší než rizika zdravotní újmy.

Požadavky atomového zákona specifikuje prováděcí předpis - vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, v § 97 a v tabulkách č. 4, 5 a 6 přílohy č. 10. Ustanovení prováděcího předpisu vztahující se k systematickému měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů v dodávané vodě jsou shrnuta v následujících tabulkách a v podrobnostech k těmto tabulkám.

 

Tabulka 1: Směrné a mezní hodnoty obsahu přírodních radionuklidů ve vodě určené k veřejnému zásobování pitnou vodou:

ukazatel obsahu radionuklidů

směrná hodnota

mezní hodnota

jednotky

celková objemová aktivita alfa

0,2

nestanovena

Bq/l

celková objemová aktivita beta po odečtení příspěvku 40K

0,5

nestanovena

Bq/l

objemová aktivita 210Pb

nestanovena

0,7

Bq/l

objemová aktivita 210Po

nestanovena

0,4

Bq/l

objemová aktivita 222Rn

50

300

Bq/l

objemová aktivita 224Ra

nestanovena

6

Bq/l

objemová aktivita 226Ra

nestanovena

1,5

Bq/l

objemová aktivita 228Ra

nestanovena

0,5

Bq/l

objemová aktivita 228Th

nestanovena

6

Bq/l

objemová aktivita 230Th

nestanovena

3

Bq/l

objemová aktivita 232Th

nestanovena

3

Bq/l

objemová aktivita 234U

nestanovena

12

Bq/l

objemová aktivita 238U

nestanovena

12

Bq/l

celková indikativní dávka

0,1

nestanovena

mSv/rok

objemová aktivita 3H

100

nestanovena

Bq/l

Podrobnosti k tabulce 1:

  • V tabulce uvedené mezní hodnoty nezohledňují chemickou toxicitu uranu, kterou posuzují orgány ochrany veřejného zdraví.

  • Směrná hodnota celkové indikativní dávky se pokládá za nepřekročenou, pokud celková objemová aktivita alfa a současně celková objemová aktivita beta nepřevyšují směrné hodnoty.

  • Je-li ve vodě přítomno více přírodních radionuklidů, nesmí být součet podílů objemových aktivit jednotlivých radionuklidů a jim odpovídajících mezních hodnot uvedených v tabulce větší než 1.

Tabulka 2: Rozsah systematického měření obsahu přírodních radionuklidů v dodávané vodě:

rozbor

ukazatel obsahu radionuklidů

provádí se

 

základní

celková objemová aktivita alfa

vždy

celková objemová aktivita beta

vždy

objemová aktivita 222Rn

pokud se jedná o vodu z podzemního zdroje

 

 

 

 

 

 

 

 

doplňující

obsah uranu

pokud celková objemová aktivita alfa převýší směrnou hodnotu

objemová aktivita 226Ra

pokud celková objemová aktivita alfa po odečtení příspěvku uranu převýší směrnou hodnotu

objemová aktivita 228Ra

pokud objemová aktivita 226Ra převýší směrnou hodnotu celkové objemové aktivity alfa

objemová aktivita dalších v tabulce 1 uvedených radionuklidů emitujících záření alfa

pokud celková objemová aktivita alfa po odečtení příspěvku 226Ra a uranu převýší směrnou hodnotu

obsah draslíku

pokud celková objemová aktivita beta převýší směrnou hodnotu

objemová aktivita dalších v tabulce 1 uvedených radionuklidů emitujících záření beta

pokud celková objemová aktivita beta po odečtení příspěvku 40K převýší směrnou hodnotu

Podrobnosti k tabulce 2:

  • Za systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě se považuje měření objemových aktivit prováděné v rozsahu podle tabulky 2 a s četností 1x za rok.

  • U vodovodů, kde bylo prokázáno, že i při překročení směrné hodnoty je radiační ochrana optimalizována, se za systematické měření považuje základní rozbor podle tabulky 2.

Další informace k uvedené problematice jsou obsaženy v dokumentu „Doporučení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost pro měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě dodávané k veřejnému zásobování pitnou vodou“ vydaném v březnu 2009. Jsou zde uvedeny požadavky na odběr, úpravu a měření vzorků, na související dokumentaci a na hodnocení výsledků měření. Doporučení také obsahuje pokyny pro postup v situacích, kdy výsledky měření vzorku převyšují směrnou hodnotu nebo mezní hodnotu. Dokument je možno nalézt na adrese www.sujb.cz v rubrice Dokumenty a publikace – Publikace SÚJB – Vydáno v roce 2009.