Nacházíte se zde: Úvod

Aktuality :

Bezplatné měření radonu v domácnostech a školských zařízeních

Měření v rámci Radonového programu je dostupné všem občanům ČR, kteří chtějí zjistit, zda v jejich bytě není zvýšená koncentrace radonu. Souběžně je zahajováno další kolo měření ve školách a školkách. Měření doporučujeme zejména všude tam, kde došlo k rekonstrukci spojené se zateplením a výměnou oken, případně se taková rekonstrukce plánuje.

Bezplatné měření radonu v domácnostech a školských zařízeních - Více...

Návštěva zaměstnanců v JE Temelín

Návštěva zaměstnanců v JE Temelín

Dne 25.7.2013 navštívili zaměstnanci SÚRO JE Temelín. Exkurze zahrnovala kromě běžně dostupného informačního centra v přilehlém zámečku i prohlídku prostor normálně veřejnosti nepřístupných.

Návštěva zaměstnanců v JE Temelín - Více...

Návštěva odborné delegace z dozorového orgánu Gosatomnadzor

Dne 17. července náš ústav navštívila devítičlenná odborná delegace z dozorového orgánu Gosatomnadzor (odbor pro jadernou a radiační bezpečnost pro mimořádné situace republiky Bělorusko).

Návštěva odborné delegace z dozorového orgánu Gosatomnadzor - Více...

Květnový kurz radiační ochrany pořádaný SÚRO, v.v.i.

Květnový kurz radiační ochrany pořádaný SÚRO, v.v.i.

Ve dnech 13.5. až 15.5. 2013 se na SÚRO, v.v.i., uskutečnil další běh kurzu radiační ochrany.

Květnový kurz radiační ochrany pořádaný SÚRO, v.v.i. - Více...

Havarijní cvičení „ZÓNA 2013“

Ve dnech 26. – 28. března 2013 proběhlo havarijní cvičení ZÓNA 2013, které na scénáři simulované havárie v Jaderné elektrárně Dukovany prověřilo havarijní připravenost a součinnost orgánů krizového řízení.

Havarijní cvičení „ZÓNA 2013“ - Více...

Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.

je veřejnou výzkumnou institucí zabývající se odbornou činností v oblasti ochrany obyvatelstva Bartoškova 28před ionizujícím zářením.

Sídlo našeho ústavu je v Praze, Bartoškova 28, 140 00 Praha 4.

Více ...

Kurzy radiační ochrany

Ústav poskytuje vzdělávání v rámci kurzů a školení v oboru radiační ochrany, které splňuji všechny požadavky na vysokou odbornou úroveň.

Nejbližší termín Kurzu radiační ochrany podle Atomového zákona je 23.9. - 25.9.2014

Na základě Rozhodnutí SÚJB č.j. SÚJB/OEHO/1053/2013 ze dne 3.5.2013 je Ústav oprávněn pořádat kurzy, které jsou další odbornou přípravou vybraných pracovníků k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany.

Po dohodě Ústav pořádá kurzy a školení v oblasti radiační ochrany podle potřeb zájemců.

Více ...

Výzkumná činnost

ústavu je orientována na výzkum ochrany před ionizujícím zářením, včetně zajištění infrastruktury tohoto výzkumu a to v oblastech:

  • - bezpečnostního výzkumu
  • - výzkumu radiační monitorovací sítě a výzkumu expozic umělým zdrojům ionizujícího záření
  • - výzkumu lékařské expozice
  • - výzkumu expozice přírodním zdrojům radioaktivního záření

Více ...

Radiační monitorovací síť

Radiační situace na území ČR je zjišťována především pomocí Radiační monitorovací sítě (RMS). Jejím řízením je pověřen OdberAerosolu_v_SURO.jpgStátní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Vedle něho, tj. jeho Regionálních center (RC) a Státního ústavu radiační ochrany (SÚRO) a držitelů povolení k provozu jaderných zařízení, se na činnosti RMS podílejí organizace ....

Více ...

Radon a přírodní ozáření

Přírodnímu ozáření byly organismy vystaveny odjakživa a do značné míry nevyhnutelně. Dávky obyvatelstvuToto ozáření je přitom nerovnoměrné - některé skupiny osob na Zemi jsou ozářeny dávkami, které o jeden až dva řády převyšují světový průměr a ve výjimečných případech jsou na samé hranici dávek pro deterministické účinky záření.

Více ...

Lékařské ozáření

je definováno jako vystavení pacientů ionizujícímu záření v rámci jejich lékařského vyšetření nebo léčby.

Tato definice přijatá zákonem č.18/1997 Sb.(tzv. atomový zákon) byla, v souladu s požadavky Směrnice rady EU 97/43 Euratom o ochraně zdraví osob v souvislosti s lékařským ozářením, ...

Více ...

Systém kvality ústavu

je založen především na akreditaci Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

Předmětem akreditace je měření obsahu radionuklidů ve výrobcích, surovinách, stavebních a odpadních materiálech, vzorcích potravního řetězce, vodě a dalších složkách životního prostředí a stanovování dozimetrických veličin a aktivity radonu pro potřeby radiační ochrany.

Více ...